Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Informacja o wyniku postępowania- zorganizowanie i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

                                                                                                             

                                                                        

dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zorganizowanie i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego”  (sprawa 4/2012)

Działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona oferta przez Wykonawcę:  POLONUS S.C. ,  Ul. Jaracza 13,   90-261 Łódź

Wobec powyższego Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej Wykonawcy: POLONUS S.C. ,  Ul. Jaracza 13, 90-261 Łódź (liczba punktów – 10).Oferta Wykonawcy spełnia warunki Zamawiającego i  jest korzystna w kryterium – cena oferty.

 

Źródło: Księgowy PCPR
Data dodania: 2012-07-11 15:01:14

Inne artykuły