Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Cudzoziemcy

Informacje ogólne

Dział Pomocy Społecznej, Pieczy Zastępczej i Interwencji Kryzysowej 

Kierownik

Pani Karolina Gapska – Kostrzewa  tel. 52 56 83 207

Stanowisko ds. pomocy instytucjonalnej i interwencji kryzysowej

Pani Małgorzata Rosenkiewicz ul. Sądowa 18, tel 52 30 70 160

Stanowisko ds. realizacji świadczeń i odpłatności

Pani Anna Fenske ul. Wojska Polskiego 195A tel. 52 56 83 205

Stanowisko ds. pieczy zastępczej i projektów EFS

Pani Wioleta Janaszek ul. Wojska Polskiego 195A tel. 52 56 83 206

__________________________________________________________________________________

 
Pomoc cudzoziemcom,którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą 
 
Pracownik do kontaktu – Lidia Szafrańska pracownik ds pomocy instytucjonalnej i interwencji kryzysowej, miejsce pracy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Świeciu ul. Sądowa 18,  tel. (52) 60 70 160
 
Cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, zwanemu dalej w niniejszym rozdziale "cudzoziemcem", udziela się pomocy mającej na celu wspieranie procesu jego integracji, zwanej dalej "pomocą dla cudzoziemca".
 
Pomocy dla cudzoziemca udziela starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca.
 
Wniosek o udzielenie pomocy: 
Pomocy dla cudzoziemca udziela się na wniosek cudzoziemca złożony do starosty, za pośrednictwem powiatowego centrum pomocy rodzinie, w terminie 60 dni od dnia uzyskania przez niego w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.
Wniosek obejmuje małoletnie dzieci cudzoziemca oraz jego małżonka, jeżeli uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.
Wniosek powinien zawierać:
pisemną deklarację o zamiarze zamieszkania na terenie określonego województwa;
pisemne oświadczenie, że z podobnym wnioskiem cudzoziemiec nie zwrócił się na terenie innego województwa;
pisemne oświadczenie o gotowości przystąpienia do uzgodnionego programu integracji.
W przypadku cudzoziemca, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, do wniosku należy dołączyć kopie:
decyzji o nadaniu statusu uchodźcy;
dokumentu podróży przewidzianego w Konwencji Genewskiej
karty pobytu wydanej w związku z nadaniem statusu uchodźcy.
inne dokumenty będące w jego posiadaniu, które mogą pomóc w opracowaniu programu integracji
W przypadku cudzoziemca, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej ochronę uzupełniającą, do wniosku należy dołączyć kopie:
decyzji o odmowie nadania statusu uchodźcy, w której udzielono cudzoziemcowi ochrony uzupełniającej;
karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem ochrony uzupełniającej.
inne dokumenty będące w jego posiadaniu, które mogą pomóc w opracowaniu programu integracji
 
Pomoc dla cudzoziemców:
Pomoc dla cudzoziemca przysługuje począwszy od miesiąca kalendarzowego, w którym cudzoziemiec złożył wniosek.
Pomoc dla cudzoziemca przebywającego w ośrodku dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy przysługuje począwszy od miesiąca kalendarzowego, w którym cudzoziemiec opuścił ośrodek.
Pomocy dla cudzoziemca udziela się w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy i obejmuje ona:
a) świadczenia pieniężne w wysokości od 446 zł do 1.175 zł miesięcznie na osobę przeznaczone na: utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe,pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego;
b)  opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne określonej w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
c) pracę socjalną;
d) poradnictwo specjalistyczne, w tym poradnictwo prawne, psychologiczne i rodzinne;
e) udzielanie informacji oraz wsparcia w kontaktach z innymi instytucjami, w szczególności z instytucjami rynku pracy, ze środowiskiem lokalnym oraz organizacjami pozarządowymi;
f) inne działania wspierające proces integracji cudzoziemca.
Powiatowe centrum pomocy rodzinie współdziała z właściwym wojewodą i gminą w sprawie pomocy cudzoziemcowi w uzyskaniu możliwości zamieszkania, uwzględniając w miarę możliwości wybór miejsca zamieszkania dokonany przez cudzoziemca
Cudzoziemiec zamieszkuje w miejscu wskazanym przez wojewodę działającego w tej sprawie w porozumieniu z powiatowym centrum pomocy rodzinie oraz gminą. Rezygnacja przez cudzoziemca ze wskazanego miejsca zamieszkania w granicach danego województwa w okresie 12 miesięcy trwania indywidualnego programu oznacza rezygnację cudzoziemca z realizacji programu.
 
Załączniki do pobrania:
1) Wniosek o udzielenie pomocy w ramach programu intergacyjnego dla osoby, która uzyskała status uchodźcy
2) Wniosek o udzielenie pomocy w ramach programu integracyjnego dla osoby, która uzyskała ochronę uzupełniającą
3) Indywidualny program integracji dla osób, które zusykały status uchodźcy
4) Indywidualny program itegracji dla osób, które uzyskały ochronę uzupełniającą
Źródło: sekretariat
Data dodania: 2014-03-17 10:43:20

Inne artykuły