Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Domy Pomocy Społecznej - procedura załatwienia sprawy

 

Skierowanie i umieszczenie osoby w Domu Pomocy Społecznej

Pracownik do kontaktu – Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Świeciu ul. Sądowa 18 - Lidia Szafrańska st. pracownik socjalny tel. 52 30 70 160

Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku , choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu , której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych .Obowiązani do wnoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności :

 1. mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy
 2. małżonek, zstępni przed wstępnymi,
 3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.

Do domu pomocy społecznej kieruje się na podstawie :

 • pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu, zwanej dalej ,,osobą ubiegającą się,,, złożonego do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania lub pobytu w dniu jej kierowania; za zgodą osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego, wniosek może również zgłosić inna osoba fizyczna lub ośrodek pomocy społecznej,
 • rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się w dniu jej kierowania, zawierającego w szczególności stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę.

Do wniosku dołącza się:

 • decyzję o przyznaniu osobie ubiegającej się zasiłku stałego oraz pisemną zgodę na ponoszenie opłaty za pobyt w domu, a także pisemną zgodę na jej potrącanie przez osobę ubiegającą się lub przedstawiciela ustawowego,  a także zgodę na potrącanie opłaty przez ośrodek pomocy społecznej z zasiłku stałego, w przypadku skierowania do domu ponadgminnego;
 • decyzję organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty oraz pisemną zgodę na ponoszenie opłaty i na jej potrącanie przez właściwy organ emerytalno-rentowy ze świadczenia emerytalnego lub rentowego,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,
 • opinię ośrodka pomocy społecznej dotycząca stopnia sprawności osoby ubiegającej się o skierowanie do dps       wywiad rodzinny środowiskowy u osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za dps lub umowa partycypowania w tej opłacie,
 • w przypadku umieszczenia osób ubezwłasnowolnionych: postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu, postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna lub kuratora, postanowienie sądu zezwalające opiekunowi na umieszczenie osoby ubezwłasnowolnionej w domu pomocy   społecznej.

Miejsce złożenia dokumentów

Postępowanie w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej a następnie umieszczenie wszczyna pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej na wniosek osoby ubiegającej się , jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna bądź z urzędu w sytuacji przewidzianej przepisami. Dokumentację oraz decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję o odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej przygotowuje organ gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o miejsce w dps. Całość dokumentacji wraz ze stanowiskiem ośrodka pomocy społecznej przekazywana jest do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie celem wydania stosownej decyzji.

Sposób rozpatrzenia sprawy

Przekazana dokumentacja z ośrodka pomocy społecznej jest rejestrowana w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Zespół wstępnie rozpatrujący wnioski osób ubiegających się o umieszczenie w domu pomocy społecznej powołany zarządzeniem Starosty Świeckiego zapoznaje się z otrzymaną dokumentacją .W przypadku stwierdzenia zgodności złożonych dokumentów następuje wydanie decyzji o umieszczeniu w domu pomocy społecznej. Od decyzji stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie .Termin i zasady załatwienia spraw reguluje kodeks postępowania administracyjnego.

Podstawa prawna

 • Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.( Dz.U.2009,175.1362 z późn. zm)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005r.w sprawie domów pomocy społecznej(Dz.U.2005r.Nr 217,poz.1837)
 • Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994r.(Dz. U. z  1994r. Nr 111, poz.535 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r.-Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16,poz.93 z późn. zm.)

Źródło: A. Fenske - PCPR
Data dodania: 2011-09-25 16:14:35

Inne artykuły