Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (sprawa 1/2011)

Świecie, dnia 01.08.2011 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

 

dotyczy:          postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na szkolenie i spektakl dla osób 15-25 lat (sprawa 1/2011)

 

 

Działając zgodnie z  art. 92  ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje:

 

Oferta najkorzystniejsza:

 

Zadanie 1

Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. z siedzibą  w Lublinie przy ul. Rynek 7 – liczba punktów (kryterium cena – 100%)  - 10

W/wym. Oferta jest jedyną ofertą złożoną na część zamówienia - Zadanie 1 i spełnia wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Zadanie 2

P.U.H. „ELIM” ODiDZ, z siedzibą w Świeciu przy ul.  Małcużyńskiego 11 – liczba punktów (kryterium cena – 100%)  - 10

W/wym. Oferta spełnia wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest najkorzystniejsza w kryterium cena – 100 %.

 

Zadanie 3

P.U.H. „ELIM” ODiDZ, z siedzibą w Świeciu przy ul.  Małcużyńskiego 11 – liczba punktów (kryterium cena – 100%)  - 10

W/wym. Oferta jest jedyną ofertą złożoną na część zamówienia - Zadanie 3 i spełnia wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Data dodania: 2011-08-01 14:45:17

Inne artykuły