Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Informacja o wyniku postępowania- rekrutacja 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej

 


INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANI
  
                                                                                                              
dotyczy:          
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Rekrutacja 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej”  (sprawa 3/2012) 
  
  
I.Działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostały złożone oferty przez n/wym. Wykonawców: 
  
Zadanie Nr 1 - p. Teresa Gać, ul. Kościuszki 11/26, 86-100 Świecie (liczba punktów                           w kryterium cena: 10) Zadanie Nr 1 - p. Lucyna Szatkowska, ul. Koronowska 10, 86-182 Świekatowo (liczba punktów w kryterium cena: 1,8) 
 
Zadanie Nr 2 – nie złożono oferty 
  
Wobec powyższego Zamawiający dokonał wyboru n/wym. Wykonawcy: 
  
Zadanie Nr 1 - p. Teresa Gać, ul. Kościuszki 11/26, 86-100 Świecie. Oferta Wykonawcy spełnia warunki Zamawiającego i  jest najkorzystniejsza w kryterium – cena oferty. 
  
II. Jednocześnie, działając zgodnie z art. 93 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) Zamawiający informuje, że Zadanie Nr 2 w przedmiotowym postępowaniu zostało unieważnione – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp). 
Źródło: Księgowy PCPR
Data dodania: 2012-07-05 15:43:04

Inne artykuły