Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Informacja o wyniku przetargu (sprawa nr 6/2012)

Świecie, dnia 04.10.2012 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Rekrutacja koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej”  (sprawa 6/2012)

Działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostały złożone oferty przez Wykonawcę:                 

1. p. Marcelina Różycka, ul. Młyńska 13/2, 86-140 Drzycim

             (liczba punktów w kryterium cena oferty – 10)

2. p. Magdalena Gużyńska, Wielki Komorsk, ul. Kozłowiec 5, 86-160 Warlubie

             (liczba punktów w kryterium cena oferty – 9,7)

Wobec powyższego Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej Wykonawcy: p. Marcelina Różycka, ul. Młyńska 13/2, 86-140 Drzycim.Oferta Wykonawcy spełnia warunki Zamawiającego i  jest najkorzystniejsza w kryterium oceny ofert – cena oferty.

Źródło: Główny księgowy
Data dodania: 2012-10-04 13:24:11

Inne artykuły