Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

informacje ogólne

Organizator rodzinnej pieczy zastępczej

Starosta Świecki w drodze zarządzenia Nr 72/2011 z dnia 13 grudnia 2011r., wyznaczył Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu na organizatora pieczy zastępczej. 

Zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu wykonuje:

Dział Pomocy Społecznej, Pieczy Zastępczej i Interwencji Kryzysowej 

Kierownik Karolina Gapska – Kostrzewa  tel. 52 56 83 207 

1. Stanowisko ds. realizacji świadczeń i odpłatności Pani Anna Fenske ul. Wojska Polskiego 195A tel. 52 56 83 205 

2. Stanowisko ds. pieczy zastępczej i projektów EFS Pani Wioleta Janaszek ul. Wojska Polskiego 195A tel. 52 56 83 206 

3. Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej:

Anna Adryańczyk tel. 52 56 83 206

Aleksandra Goldian tel. 52 56 83 205

Katarzyna Malinowska tel. 52 56 83 205

_____________________________________________________________________
 
Zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej: 
  
Do zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej należy w szczególności: 
1)   prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka; 
2)   kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię o spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej; 
3)   organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka; 
4)   organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, wydawanie świadectw ukończenia tych szkoleń oraz opinii dotyczącej predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora i wychowawcy w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego; 
5)   zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby; 
6)   zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych; 
7)   organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy wolontariuszy; 
8)   współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z powiatowym centrum pomocy rodzinie, ośrodkiem pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi; 
9)   prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej; 
10)  zapewnianie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego; 
11)  dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej; 
12)  prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka, a także szkolenie i wspieranie psychologiczno-pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz rodziców dzieci objętych tą pieczą; 
13)  przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych oraz analizy, o której mowa w art. 42 ust. 7, dotyczących kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka; 
14)  zapewnianie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego; 
15)  przedstawianie staroście i radzie powiatu corocznego sprawozdania z efektów pracy; 
16)  zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających; 
17)  organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza albo prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki, w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku. 
  
Podstawa prawna : ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz. 887 ze  zm.)
Źródło: sekretariat
Data dodania: 2014-03-17 10:41:14

Inne artykuły