Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

odpłatność

Odpłatność

Zasady ustalania opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej 
  
Kontakt 
Dział Pomocy Społecznej, Pieczy Zastępczej i Interwencji Kryzysowej 
Kierownik Karolina Gapska – Kostrzewa  tel. 52 56 83 207 
 
Stanowisko ds. realizacji świadczeń i odpłatności Anna Fenske ul. Wojska Polskiego 195A tel. 52 56 83 205 
  
  
Za pobyt dziecka w pieczy zastępczej rodzice ponoszą miesięczną opłatę w wysokości przyznanych świadczeń w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka, Za ponoszenie opłaty rodzice odpowiadają solidarnie, W przypadku braku możliwości uzyskania od rodziców całości lub części opłaty, opłatę ponoszą osoby dysponujące dochodem dziecka, w wysokości nie wyższej niż 50% kwoty tego dochodu, Opłatę ponoszą również rodzice pozbawieni władzy rodzicielskiej lub którym władza rodzicielska została zawieszona albo ograniczona, Opłatę ustala w drodze decyzji starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, Rada powiatu określa w drodze uchwały, szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenie terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty, Starosta na wniosek lub z urzędu, uwzględniając uchwałę, może umorzyć w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczyć termin płatności, rozłożyć na raty lub odstąpicz od ustalenia opłaty.   
  
 Sposób załatwienia sprawy: 
  
1.  Przeprowadzenie oceny sytuacji rodzica biologicznego w miejscu zamieszkania rodziców biologicznych dziecka. 
2. Wystąpienie z wnioskiem o przeprowadzenie oceny sytuacji rodzica biologicznego do PCPR     lub MOPR  w  przypadku zamieszkania rodziców biologicznych na terenie innego powiatu. 
3. Jeżeli w trakcie dokonywania oceny pracownik socjalny stwierdzi trudną sytuację           materialną rodziny, informuje stronę o możliwości  ubiegania się o  odstąpienie od ustalania   opłaty poprzez  złożenie w tej sprawie pisemnego wniosku wraz z uzasadnieniem do Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 
4. Wydanie decyzji. 
  
Wymagana  dokumentacja: 
1. ocena sytuacji rodzica biologicznego wraz z dokumentacją potwierdzającą sytuację:  rodzinną, zdrowotną, dochodową i majątkową 
2. wniosek rodzica biologicznego wraz z uzasadnieniem 
  
  
  
Podstawa prawna: 
       
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej .(Dz.U. Nr 149, poz. 887 ze zm.) 
             
Załączniki:

1. Uchwała Nr XIV/95/12 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie szczegółowych warunków umarzania, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dzieci w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej.

Data dodania: 2012-10-04 14:26:49

Inne artykuły