Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

odpłatność pow

Odpłatnosć

 
Ponoszenie opłaty za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
 
Kontakt
 
Dział Pomocy Społecznej, Pieczy Zastępczej i Interwencji Kryzysowej 
Kierownik Karolina Gapska – Kostrzewa  tel. 52 56 83 207
 
Pracownik do kontaktu – Małgorzata Rosenkiewicz  pracownik d.s pomocy instytucjonalnej i interwencji kryzysowej w Świeciu miejsce pracy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Świeciu ul. Sądowa 18,  tel. 52 30 70 160
 
Za pobyt dziecka w pieczy zastępczej rodzice ponoszą miesięczną opłatę średnich miesięcznych wydatków  przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Za ponoszenie opłaty rodzice odpowiadają solidarnie.
W przypadku braku możliwości uzyskania od rodziców  całości lub części opłaty, opłatę ponoszą osoby dysponujące dochodem dziecka, w wysokości nie wyższej niż 50% kwoty tego dochodu.
Za okres pobytu w placówce opiekuńczo wychowawczej po uzyskaniu  pełnoletności przez osobę, która osiągnęła pełnoletność  przebywając w placówce nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia jeżeli  uczy się w: szkole, zakładzie kształcenia nauczycieli, w uczelni, u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego lub  legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i uczy się: szkole, zakładzie kształcenia nauczycieli, w uczelni, na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne  z indywidualnym programem usamodzielnienia, u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego, opłatę lub jej część ponosi także osoba pełnoletnia, w wysokości nie wyższej niż 50% kwoty swojego dochodu. 
Za dochód dziecka  uważa się: otrzymywane alimenty, rentę rodzinną, uposażenie rodzinne.
Opłatę  za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej ponoszą także rodzice pozbawieni władzy rodzicielskiej lub którym władza rodzicielska została zawieszona albo ograniczona 
Opłatę ustala starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w placówce opiekuńczo-wychowawczej.  Rada Powiatu określa  w drodze uchwały, szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia  terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty. Starosta na wniosek lub z urzędu, uwzględniając uchwałę może umorzyć w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczyć termin płatności, rozłożyć na raty lub odstąpić od ustalania opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
 
Sposób załatwienia sprawy:
 
1.  Przeprowadzenie oceny sytuacji rodzica biologicznego w miejscu zamieszkania rodziców 
biologicznych dziecka. 
2. Wystąpienie z wnioskiem o przeprowadzenie oceny sytuacji rodzica biologicznego do PCPR lub MOPR  w  przypadku zamieszkania rodziców biologicznych na terenie innego powiatu. 
3. Jeżeli w trakcie dokonywania oceny pracownik socjalny stwierdzi trudną sytuację materialną rodziny, informuje stronę o możliwości  ubiegania się o  odstąpienie od ustalania opłaty poprzez  złożenie w tej sprawie pisemnego wniosku wraz z uzasadnieniem do Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 
4. Wydanie decyzji.
 
Wymagana  dokumentacja:
1. ocena sytuacji rodzica biologicznego wraz z dokumentacją potwierdzającą sytuację:  rodzinną, zdrowotną, dochodową i majątkową
2. wniosek rodzica biologicznego wraz z uzasadnieniem
 
 
Podstawa prawna:
       
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej .(Dz.U. Nr 149, poz. 887 ze zm.) 
             
Załączniki:
1. Uchwała Nr XIV/95/12 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie szczegółowych warunków umarzania, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dzieci w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej.
Źródło: sekretariat
Data dodania: 2014-03-17 10:36:25

Inne artykuły