Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Oferty

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 195 A, 86 -100 Świecie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze starszego księgowego.

                                                                  

 

 1. Wymagania niezbędne na wskazanym stanowisku pracy:

 

 1. wykształcenie minimum średnie,
 2. co najmniej 4 letni staż pracy, w tym co najmniej 2 lata w księgowości w administracji samorządowej na stanowisku księgowej,
 3. ogólna wiedza w zakresie ustawy o samorządzie powiatowym,
 4. znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i finansach publicznych oraz aktów wykonawczych do tych ustaw,
 5. znajomość przepisów z zakresu rozliczania projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 7.1 poddziałanie 7.1.2,
 6. umiejętność obsługi komputera, w tym programu Radix finansowo - księgowego i płacowego,
 7. obywatelstwo polskie,
 8. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 9. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

 1. Wymagania dodatkowe:

 

 1. samodzielność, operatywność, rzetelność i zaangażowanie,
 2. umiejętność pracy w zespole,
 3. komunikatywność,
 4. umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy obejmuje w szczególności:

 

 1. uzgadnianie ewidencji księgowej syntetycznej i analitycznej jednostki,
 2. bieżące prowadzenie windykacji należności,
 3. prowadzenie i uzgadnianie ewidencji księgowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i sporządzanie sprawozdawczości,
 4. obliczanie wynagrodzeń i pochodnych,
 5. prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (sporządzanie deklaracji),
 6. sporządzanie przelewów bankowych przy wykorzystaniu infokonta,
 7. sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalno – rachunkowym.

 

 1. Niezbędne dokumenty:

 

 1. życiorys (CV) ,
 2. list motywacyjny,
 3. dokument poświadczający wykształcenie,
 4. dokument potwierdzający posiadanie wymaganego stażu pracy,
 5. dokument potwierdzający posiadanie wymaganego stażu pracy na stanowisku księgowej,
 6. kwestionariusz osobowy,
 7. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 9. wybrana osoba w wyniku naboru – przed zawarciem umowy o pracę – ma obowiązek przedłożyć zaświadczenie o niekaralności,

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys powinny być opatrzone klauzulą:
”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”

„Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku Publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).”

 
Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 3 września 2010 roku pod adresem: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 195 A, 86 - 100 Świecie. W zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze” 

 

Dokumenty aplikacyjne złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.powiat.swiecki.lo.pl oraz na tablicy informacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 195 A, 86 - 100 Świecie.

 

Małgorzata Imiłkowska

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Świeciu

 


 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu Poszukuje osoby na stanowisko
Pracownik socjalny
 
1. Wymagania niezbędne – spełnienie jednego z niżej wymienionych warunków
a. Posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
b. Ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna,
c. Ukończone studia wyższe* o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.
d. Posiadanie dyplomu * uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny
( oraz wykształcenie wyższe)

2. Wymagania dodatkowe:
a. Mile widziane doświadczenie zawodowe,
b. Dobra znajomość obsługi komputera,
c. Operatywność, odpowiedzialność, sumienność, komunikatywność.
d. Prawo jazdy kat.B
e. Znajomość zadań powiatu w zakresie wynikającym z ustawy o pomocy społecznej.
f. Znajomość zasad przygotowania , realizacji i rozliczania projektów systemowych Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a. Świadczenie pracy socjalnej w środowisku w tym przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych
b. Realizacja projektu systemowego w ramach PO KL w 2008 roku ( praca z grupą docelową)
c. Przygotowanie projektów (systemowych i konkursowych) na dalsze lata w ramach PO KL.

4. Wymagane dokumenty:
a. Podanie oraz życiorys (CV),
b. Kserokopia posiadanych dokumentów poświadczających kwalifikacje zawodowe,
c. Kserokopie świadectw pracy potwierdzające doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu
d. Kserokopia prawa jazdy
e. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu ul. Wojska Polskiego 195 A pok. nr 1 I p. w terminie do 9 maja 2008r.

* przed 1 stycznia 2008 roku

 

         /-/Dyrektor PCPR
         Małgorzata Imiłkowska

Data dodania: 2010-02-12 02:01:00

Inne artykuły