Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Organizacja przyjmowania osób do Ośrodka

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. Sądowa 18

tel. 52 30 70 160

e-mail: oik.swiecie@op.pl

________________________________________________________________

 

Organizacja przyjmowania osób do Ośrodka.

 

Pracownik odpowiedzialny: Małgorzata Rosenkiewicz

Pracownik ds pomocy instytucjonalnej i interwencji kryzysowej

poniedziałek – piątek od godziny 7:30 do15:30

 

Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na

rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki

temu zapobieganie przejęciu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.

Celem strategicznym prowadzenia Ośrodkajest zapewnienie pomocy osobom i rodzinom, które znalazły się w różnych sytuacjach kryzysowych w szczególności, takich jak: przemoc w rodzinie, alkoholizm, kryzysy małżeńskie, sieroctwo, żałoba, bezrobocie, niezaradność życiowa, problemy opiekuńcze, choroba.

W ramach interwencji kryzysowej udziela się natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, a zależności od potrzeb poradnictwa socjalnego lub prawnego, w sytuacjach uzasadnionych schronienia do 3 m-cy.

 

Dyżur psychologa

Teresa Ciepłuch

- środa od godziny  od 15:00 do 18:00

- czwartek od godziny od 15:00 do 18:00

 

Dyżur radcy prawnego

Mariusz Stegienka

- wtorek od godziny od 15:30 do 17:00 (z wyjątkiem ostatniego wtorku miesiąca)

- czwartek od godziny od 15:30 do 18:00

 

Dyżur terapeuty w zakresie uzależnień

Grażyna Szreiber

- pierwsza i trzecia środa miesiąca od 16:00 do 18:00

 

Osoby będące w sytuacjach kryzysowych korzystają ze wsparcia specjalistów bez skierowania i bez względu na dochód.

 

Do hostelu Ośrodka przyjmowane są w szczególności osoby lub rodziny będące ofiarami przemocy w rodzinie lub znajdujące się w innej sytuacji kryzysowej, gdy istnieje zagrożenie zdrowia lub życia.

· Hostel Ośrodka jest schronieniem przejściowym, pobyt w nim nie może być dłuższy niż 3 m-ce.

· Hostel nie zapewnia wyżywienia, odzieży obuwia i środków czystości.

· Z miejsc hostelowych mogą korzystać dorosłe osoby znajdujące się w sytuacji kryzysowej, oraz dzieci pozostające pod opieką rodziców / opiekunów prawnych.

· Z miejsc hostelowych mogą korzystać wyłącznie osoby zdolne do samodzielnej egzystencji oraz nie wykazujące zaburzeń psychicznych powodujących zagrożenie zdrowia lub życia klienta i innych osób przebywających w hostelu ośrodka.

 

Osoby wymagające umieszczenia w hostelu:

1. Przyjmowane są na podstawie wniosku o przyjęcie i skierowania wydanego przez właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Ośrodek Pomocy Społecznej. Do skierowania OPS przekazuje wywiad środowiskowy wraz z załącznikami.

2. W sytuacjach nagłych dana osoba lub rodzina może być przyjęta do Ośrodka bez skierowania jeżeli zgłosi się osobiście lub zostanie dowieziona przez Policję lub Straż Miejską. Przyjęcie do Ośrodka po godzinie 15.30 odbywa się wyłącznie w asyście Policji lub Straży Miejskiej.

Jeżeli w ciągu dwóch dni od dnia przyjęcia danej osoby lub rodziny do Ośrodka OPS odmówi wydania skierowania lub nie wyda skierowania oznaczać to będzie, że pobyt w ośrodku jest niezasadny i osoba musi opuścić ośrodek niezwłocznie.

 

Hostel Ośrodka przygotowany jest na 7 miejsc noclegowych.

·         Pomieszczenia hostelu obejmują :

1) Dwa pokoje dzienne ( wypoczynkowy i do nauki)

2) Dwie sypialnie

3) Dwie łazienki

4) Kuchnia

·         Pomieszczenia przeznaczone dla pracowników Ośrodka:

1) Biuro

2) Sala do zajęć terapeutycznych

3) WC

Źródło: Kierownik OIK
Data dodania: 2015-04-01 10:45:12

Inne artykuły