Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

procedura i pomoc

Procedura i pomoc

Kontakt 
Dział Pomocy Społecznej, Pieczy Zastępczej i Interwencji Kryzysowej 
Kierownik Karolina Gapska – Kostrzewa  tel. 52 56 83 207 
1. Stanowisko ds. realizacji świadczeń i odpłatności Pani Anna Fenske ul. Wojska Polskiego 195A tel. 52 56 83 205 
2. Stanowisko ds. pieczy zastępczej i projektów EFS Pani Wioleta Janaszek ul. Wojska Polskiego 195A tel. 52 56 83 206 
  
  
Formy rodzinnej pieczy zastępczej 
  
 Formami rodzinnej pieczy zastępczej są 
1. Rodzina zastępcza: 
a. spokrewniona 
b. niezawodowa  
c. zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowi rodzinnego i zawodowa  specjalistyczna 
2. Rodzinny dom dziecka. 
  
  
  
Procedura i dokumenty 
  
Rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, u których umieszczono dziecko w celu sprawowania nad nim pieczy zastępczej. Rodzinę zastępczą spokrewnioną tworzą małżonkowie lub osoba nie pozostająca w związku małżeńskim, będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka. Rodzinę zastępczą zawodową lub rodzinę zastępczą niezawodową tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w  związku małżeńskim, niebędący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka. 
  
Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone w/w jeżeli spełniają następujące warunki: 
dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej, nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona, wypełniają obowiązek alimentacyjny- w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego, nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych, są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb, stałe źródło dochodów, przynajmniej jednej osoby tworzącej tę rodzinę, w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej. 
Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. 
Rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka, na ich wniosek są wspierane przez rodziny pomocowe.     
           
Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje po uprawomocnieniu się postanowienia sądu. Zanim nastąpi wydanie decyzji o przyznaniu pomocy pieniężnej, opiekunowie zobowiązani są do dostarczenia odpowiedniej, wymaganej dokumentacji: 
1.  prawomocnego postanowienia sądu, 
2. wniosku o przyznanie świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w              rodzinie zastępczej  
3. wniosku o przekazywanie świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w        rodzinie zastępczej na konto bankowe w rodzinie zastępczej 
4.  informacji dotyczącej dochodu dziecka ( jeżeli dziecko taki dochód  posiada) – dochód, do którego zalicza się kwotę otrzymywanej renty, otrzymywane alimenty oraz uposażenie rodzinne, 
5. orzeczenie o niepełnosprawności ( jeżeli dziecko posiada) 
6. odpis aktu urodzenia, 
7. potwierdzenie zameldowania, 
8.kserokopia dowodu osobistego ( oryginał do wglądu) 
  
Pomoc pieniężna 
  
Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone dziecko, przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania, nie niższe niż kwota: 
660 zł.,miesięcznie- w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej, 1000 zł.,miesięcznie- w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.  
Wysokość powyższych świadczeń pomniejsza się o kwotę 50% dochodu dziecka.                       
-Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje dodatek nie niższy niż kwota 200 zł., miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka. 
-Rodzinie zastępczej zawodowej na dziecko umieszczone na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982r.,o postępowaniu w sprawie nieletnich (Dz.U z 2010r Nr 33 , poz.178).                 
-Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje świadczenie, również po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, jeżeli uczy się : w szkole, w zakładzie kształcenia nauczycieli, w uczelni, u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego lub legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i uczy się : w szkole, w zakładzie kształcenia nauczycieli, w uczelni, na kursach jeżeli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia, u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.   
- Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka starosta może przyznać świadczenie  na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka – jednorazowo, kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych 
- Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługują również świadczenia , o których mowa w  Uchwale Zarządu Powiatu Świeckiego Nr 53/432/12 z dnia 11 lipca 2012 roku 
  
Uchwała Zarządu Powiatu Świeckiego Nr 53/432/12 z dnia 11 lipca 2012 roku 
  
Wynagrodzenia rodzin zastępczych 
  
1.Rodzinie zastępczej zawodowej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż 2000 zł miesięcznie. 
2.Rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż kwota 2.600 zł miesięcznie oraz dodatek w wysokości 20% otrzymywanego wynagrodzenia jeżeli w rodzinie tej przebywa w okresie dłuższym niż 10 dni w miesiącu kalendarzowym więcej niż 3 dzieci lub dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub dziecko umieszczone w rodzinie na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich
  
Rodziny pomocowe 
  
 Rodziną zastępczą pomocową może być : 
1. Rodzina zastępcza niezawodowa, rodzina zastępcza zawodowa lub prowadzący rodzinny dom dziecka 
2. Małżonkowie  lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim przeszkoleni do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub rodziny przysposabiającej 
Rodzina zastępcza niezawodowa, rodzina zastępcza zawodowa lub prowadzący rodzinny dom dziecka może przyjąć dziecko jako rodzina pomocowa bez względu na liczbę dzieci pozostających pod ich opieką. 
Podstawą umieszczenia w rodzinie pomocowej jest umowa między starostą a rodziną pomocową. 
  
Podstawa prawna: ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2011r. Nr 149 poz. 887 ze  zm.) 
Źródło: sekretariat
Data dodania: 2014-03-17 10:39:41

Inne artykuły