Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Procedura przyjęcia do hostelu

Procedura przyjęcia klienta do hostelu

I etap

1. Pracownik rozpoznaje sytuacje i udziela pomocy:

 • przydziela miejsce noclegowe
 • udostępnia sprzęt i urządzenia hostelu
 • udziela emocjonalnego wsparcia dla zapewnienia poczucia bezpieczeństwa i wsparcia materialnego ( w razie potrzeby suchy prowiant w momencie przyjęcia)

2. Klient zostaje wpisany do ewidencji mieszkańców hostelu.

II etap

 1. Klient zapoznawany jest z regulaminem korzystania z Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Świeciu i zasadami korzystania z miejsc noclegowych.
 2. Klient zapoznawany jest z instrukcją przeciwpożarową.
 3. Klient informowany jest, że w przypadku odmowy wydania skierowania lub nie wydania skierowania przez właściwy Ośrodek Pomocy Społecznej w ciągu dwóch dni od dnia przyjęcia danej osoby lub rodziny do Ośrodka uznaje się, że pobyt w Ośrodku jest niezasadny i osoba musi opuścić Ośrodek niezwłocznie.
 4. Klient zobowiązuje się do zapewnienia sobie i swojej rodzinie wyżywienia, odzieży, obuwia, środków higieny osobistej.
 5. Klient informowany jest o maksymalnym 3 miesięcznym okresie pobytu w Ośrodku.
 6. Sporządza się indywidualną kartę pobytu w Ośrodku.

 

III etap

 1. Poinformowanie właściwego Ośrodka Pomocy Społecznej
 2. Zbieranie informacji i bieżąca współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

 

Regulamin

korzystania z miejsc noclegowych ( hostelu)

 

§ 1. Przyjęcie do hostelu możliwe jest po uprzednim zapoznaniu się z regulaminem i pisemnym zobowiązaniu się do jego przestrzegania.

 

§ 2. 1.    Osoba lub rodzina korzystająca z miejsc hostelowych ma prawo do:

 

1) Pobytu w hostelu przez okres zawarty w skierowaniu i umieszczeniu.

2) Otrzymania na czas pobytu w hostelu: kocy, pościeli, ręczników, naczyń stołowych i kuchennych, a także korzystania z możliwości przyrządzania śniadania, obiadu , kolacji we własnym zakresie.

3) Korzystania z urządzeń Ośrodka oraz sprzętu TV i AGD w wyznaczonych do tego celu godzinach i pomieszczeniach.

4) Korzystania z pomocy psychologicznej, pedagogicznej i prawnej oraz socjalnej ze strony personelu Ośrodka.

5) Zgłaszania skarg i wniosków dotyczących pobytu w hostelu Kierownikowi Ośrodka oraz personelowi dyżurującemu.

6) Rezygnacji z pobytu w Ośrodku oraz oferowanej pomocy

7) Przyjmowania odwiedzin w dni powszednie w godzinach od 8.00 – 15.00 (spotkanie do 2 godzin) w pomieszczeniach do tego przeznaczonych. Kontakt ze sprawcą przemocy możliwy jedynie na korytarzu przy wejściu i tylko wówczas, gdy dorosła osoba poszkodowana wyrazi zgodę .O wszelkich odwiedzinach uprzedza się dyżurującego pracownika Ośrodka. Odwiedziny nie mogą kolidować z godzinami ustalonych zajęć terapeutycznych.

 

2. Osoba lub rodzina korzystająca z miejsc hostelowych ma obowiązek:

1) Dobrowolnego poddania się procedurom przyjęcia i opuszczenia Ośrodka na zasadach ustalonych w Ośrodku.

2) Przestrzegania regulaminu oraz poleceń pracowników Ośrodka (podporządkowania się wszelkim poleceniom Kierownika Ośrodka jak i zatrudnionego  personelu, mających na względzie bezpieczeństwo i zachowanie porządku na terenie hostelu).

3) Zapewnić wyżywienie, odzież, obuwie i środki czystości we własnym zakresie. Osoby bez dochodu mogą starać się o pomoc finansową zgodnie z ustawa o pomocy społecznej we właściwym Ośrodku Pomocy Społecznej.

4) Ścisłej współpracy w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej poprzez aktywne współdziałanie z pracownikami Ośrodka i pracownikiem socjalnym Ośrodka Pomocy Społecznej oraz udziale we wskazanych formach pomocy zgodnie z zawartym porozumieniem.

5) Aktywnego uczestnictwa w wyznaczonych zajęciach.

6) Informowania pracowników Ośrodka  o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo innych osób przebywających w Ośrodku (chorobie zakaźnej lub możliwości wystąpienia agresji ze strony osób trzecich)

7) Dbania o higienę osobistą oraz o ład i porządek  w zajmowanych pomieszczeń (kuchnia, łazienka, pokoje),

8) W przypadku przebywania w hostelu więcej niż jednej rodziny sprzątanie pomieszczeń hostelu odbywa się zgodnie z harmonogramem dyżurów wyznaczonym przez kierownika Ośrodka. Grafik dyżurów podawany jest do wiadomości mieszkańców.

9) Szczególnego dbania o mienie Ośrodka ( wyposażenie, sprzęt RTV i AGD), powierzone koce, bieliznę pościelowa, ręczniki, naczynia stołowe i kuchenne, itp. oraz ich zwrot w momencie opuszczenia hostelu Ośrodka.

10) Korzystanie ze wszystkich urządzeń elektrycznych, gazowych, sanitarnych i innych powinno być zgodne z instrukcją obsługi i powszechnie obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia użytkowanego sprzętu lub mienia naprawy dokonywane są na koszt użytkownika.

11) Zachowania w stanie pierwotnym i nienaruszonym umeblowania pomieszczeń oraz ścian

12) Zgłaszania wszystkich awarii i usterek Kierownikowi Ośrodka

13) Umożliwienia pracownikom Ośrodka sprawowania kontroli co do sposobu użytkowania wszystkich zajmowanych przez klienta Ośrodka pomieszczeń.

14) Przestrzegania zasad poprawnych kontaktów międzyludzkich, a zwłaszcza :

a) nie używania siły fizycznej oraz innych form przemocy

b) nie używania słów wulgarnych

c) dbania o spokój i ciszę

d) zachowania kultury osobistej w kontaktach z innymi osobami przebywającymi w Ośrodku

e) respektowania prawa do prywatności i szacunku innych klientów Ośrodka

15) Opuszczenia Ośrodka w terminie wskazanym w skierowaniu nie później niż do godziny 15oo danego dnia

16) Osobistego sprawowania pieczy nad dziećmi, dopilnowania aby swoim zachowaniem nie działały na szkodę innych klientów oraz nie utrudniały pracy pracownikom Ośrodka. W przypadku pozostawienia dzieci pod opieką innej osoby przebywającej w Ośrodku konieczne jest pozostawienie pisemnego oświadczenia woli osoby przejmującej opiekę wraz z określeniem daty i godziny sprawowania tej opieki.

17) Sprawowania nadzoru i opieki nad dziećmi, gdyż w przypadku szkody wyrządzonej Ośrodkowi przez małoletniego winę ponoszą rodzice.

18) Pozostawić klucze od pokoi mieszkalnych Kierownikowi Ośrodka lub innej osobie pełniącej dyżur.

19) Informowania pracowników Ośrodka o ewentualnych wyjściach i zgłoszenia powrotu pracownikowi pełniącemu dyżur, a także wpisania się do książki wyjść, która znajduje się w pokoju administracji. Zgłaszając wyjście konieczne jest określenie godziny powrotu.

Przepustki liczone w dniach wymagają zatwierdzenia przez Kierownika Ośrodka.

20) Powrotu do Ośrodka w stanie trzeźwości po przepustce i po wyjściu poza teren placówki.

21) Przestrzegania przepisów przeciwpożarowych

22) Przestrzegania ciszy nocnej w godzinach od 21:00-06:00, Klienci wracają do Ośrodka do godziny 21:00. Powrót późniejszy niż o 21:00 powinien by ustalony z kierownikiem Ośrodka (nie dotyczy to tylko osób pracujących w porze nocnej). Obowiązuje zakaz opuszczania hostelu Ośrodka po godzinie 21:00

 

§ 3. 1. Na terenie hostelu obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających , palenia papierosów.

2. Na terenie hostelu Ośrodka obowiązuje całkowity zakaz przebywania pod wpływem alkoholu jak i innych środków odurzających. W uzasadnionych przypadkach klient zobowiązany będzie do poddania się odpowiednim badaniom.

3. Na terenie hostelu nie mogą przebywać zwierzęta.

4. Zabrania się przygotowywania i spożywania posiłków, gotowania wody w pomieszczeniach do tego nie przeznaczonych.

5. Personel Ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie, zniszczenie rzeczy osobistych osoby przebywającej w Ośrodku, które został pozostawione bez nadzoru

6. Kierownik oraz pozostali pracownicy Ośrodka nie odpowiadają za : środki pieniężne klientów oraz inne przedmioty wartościowe i nie przyjmują rzeczy ani środków finansowych do depozytu oraz nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawioną żywność.

§ 4. 1. Złamanie regulaminu wiąże się każdorazowo z pisemnym upomnieniem i konkretnymi konsekwencjami, włącznie z dyscyplinarnym opuszczeniem hostelu.

2. Nie korzystanie z noclegu w hostelu jest równoznaczne z jego opuszczeniem.

3. Osoby naruszające spokój wewnętrzny, stwarzające zagrożenie dla siebie lub otoczenia – zmuszone będą opuścić hostel i samodzielnie zaspokajać swoje potrzeby.

 

 

 

 

Źródło: Kierownik OIK
Data dodania: 2011-09-23 15:37:17

Inne artykuły