Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

procedura skierowania i umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej

Procedura

Procedura skierowania i umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej

Kontakt
 
Dział Pomocy Społecznej, Pieczy Zastępczej i Interwencji Kryzysowej
Kierownik Karolina Gapska – Kostrzewa  tel. 52 56 83 207
 Pracownik do kontaktu – Małgorzata Rosenkiewicz pracowni ds. pomocy instytucjonalnej i interwencji kryzysowej w Świeciu miejsce pracy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Świeciu ul. Sądowa 18,  tel. 52 30 70 160
 
Skierowanie i umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej 
Podstawą skierowania do placówki opiekuńczo wychowawczej jest orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w placówce albo wniosek rodziców, dziecka lub osoby trzeciej o umieszczenie dziecka w placówce. 
Dziecko do placówki opiekuńczo-wychowawczej kieruje powiat właściwy do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka. 
Dziecko cudzoziemców, o którym mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, do placówki opiekuńczo-wychowawczej kieruje powiat właściwy ze względu na miejsce pobytu dziecka. 
Jeżeli powiat nie może skierować dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej z powodu braku odpowiedniej placówki opiekuńczo-wychowawczej lub z powodu braku miejsca w placówce opiekuńczo-wychowawczej na jego terenie, zwraca się do innego powiatu z wnioskiem o skierowanie dziecka do odpowiedniej placówki opiekuńczo-wychowawczej. 
Dziecko kieruje się do placówki opiekuńczo-wychowawczej (…) po zasięgnięciu opinii  dyrektora tej placówki. 
O skierowaniu dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo  interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego powiat  właściwy do ponoszenia  wydatków na opiekę i wychowanie dziecka, a przypadku dziecka cudzoziemców, o którym mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, powiat właściwy  ze względu na miejsce pobytu dziecka , informuje niezwłocznie sąd, który orzekł o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej. 
Przy kierowaniu dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej przekazuje się dostępną  dokumentację dotyczącą dziecka, a szczególności: 
orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w placówce albo wniosek rodziców dziecka lub osoby trzeciej o umieszczeniu dziecka w placówce; odpis aktu urodzenia dziecka ,a w przypadku sierot lub półsierot również odpis aktu zgonu zmarłego rodzica; dostępną dokumentację o stanie zdrowia dziecka w tym kartę szczepień; dokumenty szkolne, świadectwa szkolne, w szczególności ostatnie świadectwo szkolne; informację o prowadzonej pracy z rodziną dziecka i jej rezultatach. 
Przy kierowaniu dziecka cudzoziemców do placówki opiekuńczo-wychowawczej przekazuje się dostępną  dokumentację dotyczącą dziecka, a szczególności: 
dokumenty potwierdzające tożsamość dziecka; dokumenty uprawniające dziecko do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zostały wydane; dokumenty podróży dziecka; informacje o okolicznościach zgłoszenia dziecka do powiatowego centrum pomocy rodzinie; informacja o rodzicach dziecka; dokumenty o stanie zdrowia dziecka. 
W przypadku powrotu dziecka z placówki opiekuńczo-wychowawczej do rodziny dyrektor tej placówki zawiadamia rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo inne osoby upoważnione przez sąd w celu osobistego odebrania przez nich dziecka, oraz asystenta rodziny prowadzącego pracę z rodziną dziecka. 
 
Powrót dziecka do rodziny 
Powrót dziecka do rodziny następuje w przypadku orzeczenia sądu o zakończeniu pobytu dziecka w placówce lub okresowo na podstawie wniosku stałego zespołu pracowników placówki o zaistnieniu podstaw powrotu dziecka do rodziny i gdy sąd przychyli się do tego wniosku. 
 
Podstawa prawna 
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz.U.2011r. Nr 149 poz. 887 ze  zm.) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011r.w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. 2011r., Nr 292, poz.1720 )
Źródło: sekretariat
Data dodania: 2014-03-17 10:46:28

Inne artykuły