Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

Załącznik do uchwały Nr IX/63/2003
Rady Powiatu Świeckiego
z dnia 29 sierpnia 2003 r.


PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI ZAWODOWEJ, SPOŁECZNEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE ŚWIECKIM

I. WSTĘP

W powiecie świeckim jest ok. 12.000 osób niepełnosprawnych, co stanowi ok. 12 % ogółu ludności powiatu, dlatego też działania podejmowane na rzecz osób niepełnosprawnych mają znaczenie dla dużej liczby osób zwłaszcza, gdy uwzględni się także ich rodziny.
Bardzo często niepełnosprawność nie jest już rozumiana tylko jako rezultat uszkodzenia ciała czy choroby, ale raczej jako wynik barier społecznych, ekonomicznych, fizycznych, jakie napotyka się w środowisku. W związku z tym należy prowadzić na wszystkich szczeblach aktywną politykę społeczną w odniesieniu do tej grupy osób i podejmować stałe działania w tym zakresie.
Zagwarantowanie osobom niepełnosprawnym równych praw wymaga z jednej strony przeciwdziałania ich dyskryminacji a z drugiej strony stworzenia mechanizmów wyrównywania szans i warunków korzystania z przysługujących im praw.

II. CEL GŁÓWNY PROGRAMU

Program skierowany jest do osób niepełnosprawnych. Ma pomóc im w
skutecznym i efektywnym korzystaniu z usług świadczonych przez powiat świecki.
Celem głównym programu jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz tworzenia warunków do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia oraz do korzystania na zasadzie równości z praw ustanowionych dla ogółu obywateli.

III. KLIENCI PROGRAMU

Program skierowany jest do osób spełniających wymogi ustawy o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123 z 1997r., poz. 776 z póź. zmianami)

IV. OBSZAR REALIZACJI PROGRAMU

Teren powiatu świeckiego.

V. FINANSOWANIE PROGRAMU

• Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
• budżet powiatu i gmin,
• fundusze pozyskiwane z innych źródeł.

VI. ZAKRES DZIAŁAŃ PROGRAMU

W zakresie działań programu mają być prowadzone w szczególności
zadania dotyczące:
• prowadzenia szkoleń i przekwalifikowań zawodowych,
• pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego,
• kierowania osób niepełnosprawnych, które wymagają specjalistycznego programu szkolenia oraz rehabilitacji leczniczej i społecznej,
• doradztwa organizacyjno-prawnego i ekonomicznego w zakresie działalności gospodarczej lub rolniczej podejmowanej przez osoby niepełnosprawne,
• współpracy z właściwym terenowo inspektorem pracy w zakresie oceny i kontroli miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych,
• przystosowania stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych,
• udzielania pożyczek osobom niepełnosprawnym,
• usuwania barier architektonicznych, mieszkaniowych, transportowych i w komunikowaniu się,
• uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
•zaopatrzenie w pomoce umożliwiające bądź ułatwiające normalne funkcjonowanie w społeczeństwie,
• uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu publicznym, społecznym, kulturalnym, turystycznym i sportowym,
• współpracy z organami administracji rządowej i organami jednostek samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, innymi podmiotami w zakresie zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz w zakresie pomocy rodzinom z niepełnosprawnymi dziećmi.
• podejmowanie innych inicjatyw zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności.

VII. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ POSZCZEGÓLNYCH MODUŁÓW

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu:

• nadzór nad realizacją programu : dyrektor PCPR,
• pracownik odpowiedzialny za rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych,
• pracownik odpowiedzialny za rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych.

2. Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu:

• nadzór nad realizacją programu : z-ca kierownika PUP,
• koordynator programu i osoba odpowiedzialna za realizację poszczególnych modułów: pracownik zajmujący stanowisko ds. szkoleń bezrobotnych, prac okresowych i programów specjalnych,
• pośrednictwo pracy dla osób niepełnosprawnych: pośrednicy pracy,
• poradnictwo zawodowe: doradcy zawodowi,
• szkolenia i przekwalifikowania zawodowe: pracownik zajmujący stanowisko ds. szkoleń bezrobotnych, prac okresowych i programów specjalnych,
• doradztwo organizacyjno-prawne i ekonomiczne w zakresie działalności gospodarczej lub rolniczej podejmowanej przez osoby niepełnosprawne: doradca zawodowy, psycholog,
• kierowanie osób niepełnosprawnych, które wymagają specjalistycznego programu szkolenia oraz rehabilitacji leczniczej i społecznej: doradca zawodowy, psycholog, pracownik zajmujący stanowisko ds. szkoleń bezrobotnych, prac okresowych i programów specjalnych,
• współpraca z właściwym terenowo inspektorem pracy w zakresie oceny i kontroli miejsc pracy osób niepełnosprawnych: kierownik referatu pośrednictwa pracy.

VIII. PRZEDSIĘWZIĘCIA PROGRAMU

1. Poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych.
2. Pośrednictwo pracy dla osób niepełnosprawnych.
3. Szkolenie osób niepełnosprawnych.
4. Kierowanie osób niepełnosprawnych, które wymagają specjalistycznego programu szkolenia oraz rehabilitacji leczniczej i społecznej.
5. Doradztwo organizacyjno-prawne i ekonomiczne w zakresie działalności gospodarczej lub rolniczej podejmowanej przez osoby niepełnosprawne.
6. Dofinansowanie przystosowania stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych.
7. Udzielanie pożyczek osobom niepełnosprawnym podejmującym działalność gospodarczą.
8. Dofinansowanie zadań w zakresie:
• uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
• zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym,
• likwidacji barier architektonicznych, transportowych, w komunikowaniu się i technicznych, • sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych.
9. Współdziałanie w tworzeniu warsztatów terapii zajęciowej.
10. Współfinansowanie kosztów tworzenia i działalności warsztatów terapii zajęciowej.
11. Współpraca z samorządami gminnymi i organizacjami pozarządowymi na rzecz rozeznania potrzeb rodzin, w których przebywają niepełnosprawne dzieci i udzielenie im pomocy.
12. Podejmowanie, we współpracy z samorządami gminnymi i organizacjami pozarządowymi, słusznych inicjatyw zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności.

IX. PRZEWIDYWANE EFEKTY PROGRAMU

1. W zakresie poradnictwa zawodowego:
• możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z wyboru dróg aktywizacji zawodowej, szkoleń i przekwalifikowań zawodowych.
Usługa może być świadczona wyłącznie przez doradców zawodowych, przygotowanych do pracy z osobami niepełnosprawnymi. Doradcy zawodowi świadczyć mogą następujące usługi:
• indywidualną informację zawodową,
• grupową informację zawodową,
• indywidualną poradę zawodową,
• grupową poradę zawodową.

Szczegółowa procedura oraz sposób dokumentowania poszczególnych działań musi być zgodny z zasadami świadczenia usługi poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej dla osób bezrobotnych.

2. W zakresie pośrednictwa pracy:

• możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej w normalnym środowisku pracy bądź w zakładach pracy chronionej. Usługa będzie realizowana poprzez pozyskiwanie ofert pracy, nawiązywanie kontaktów z pracodawcami, rozpoznawanie lokalnego rynku pracy i dystrybucję ofert pracy.
Szczegółowe procedury powinny być zgodne z zasadami świadczenia usług pośrednictwa pracy dla bezrobotnych.

3. W zakresie szkolenia osób niepełnosprawnych:

• pomoc osobom niepełnosprawnym w otrzymaniu, podtrzymaniu lub odzyskaniu zatrudnienia.

Realizacja potrzeb musi być powiązana ze szczegółową analizą sytuacji osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako bezrobotne i poszukujące pracy. Oferty pracy muszą być zgodne z potrzebami lokalnego rynku pracy i możliwościami poszczególnych osób niepełnosprawnych.

4. W zakresie dofinansowania przystosowania stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych:

• możliwość przystosowania stanowisk pracy pod konkretne potrzeby osób niepełnosprawnych.

5. W zakresie udzielenia pożyczek osobom niepełnosprawnych:

• możliwość podjęcia działalności gospodarczej a tym samym uzyskanie środków do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia.

6. W zakresie tworzenia warsztatów terapii zajęciowej:

• stworzenie możliwości, osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy, rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności podjęcia zatrudnienia,
• integracja ze środowiskami lokalnymi.

7. W zakresie dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych:

• poprawa sprawności fizycznej i psychicznej, umiejętności radzenia sobie ze stresem spowodowanym niepełnosprawnością.

8. W zakresie dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz likwidacji barier architektonicznych, transportowych, w komunikowaniu się i technicznych:

• poprawa warunków życia dla osób niepełnosprawnych, umożliwienie im pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, kulturalnym oraz rekreacyjnym.

9. W zakresie pomocy rodzinom posiadającym niepełnosprawne dzieci:

• usługa będzie świadczona poprzez rozeznanie potrzeb rodzin, w których przebywają niepełnosprawne dzieci, przy współpracy samorządów gminnych,
• pośredniczenie pomiędzy tymi rodzinami i organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami w celu udzielenia pomocy.

X. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

1. Przedstawienie projektu programu  Społecznej Powiatowej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych
-    do dnia 15.08.2003r.
2. Przedstawienie projektu programu Radzie Powiatu
-    do dnia 31.08.2003r.
3. Przyjęcie programu i przeszkolenie pracowników
-    do dnia 31.08.2003r.
4. Podpisanie porozumienia w sprawie zasad współpracy pomiędzy:Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowym Urzędem Pracy w Świeciu
-    do dnia 30.09.2003r.
 5. Przedstawienie programu Powiatowej Radzie Zatrudnienia
-    do dnia 30.09.2003r.
6. Wdrożenie poszczególnych modułów programu
-    do dnia 30.09.2003r.
7. Ocena i kontrola realizowanych zadań na bieżąco, jednak nie mniej niż raz w roku.

Data dodania: 2010-02-12 02:01:00

Inne artykuły