Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Przetarg-turnus (sprawa nr 1/2013)

 

PRZETARG- TURNUS REHABILITACYJNY

 

 

Świecie: Zorganizowanie i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego
Numer ogłoszenia: 169128 - 2013; data zamieszczenia: 26.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu , ul. Wojska Polskiego 195 a, 86-100 Świecie, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 56 83 200, faks 52 56 83 201.

 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.swiecie.pcpr.info

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 14 dniowego stacjonarnego turnusu rehabilitacyjnego o charakterze usprawniająco- rekreacyjnym w miesiącu lipcu 2013 r. - w wymiarze 15 dni zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych, w tym 14 noclegów z zespołem ćwiczeń usprawniających psychoruchowo oraz warsztatów psychologicznych i doradztwa zawodowego dla 28 osób niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym, chorobami psychicznymi, dysfunkcją narządu ruchu- w tym osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich,chorobami układu oddechowego i krążenia oraz 28 opiekunów zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.25.00-4, 80.00.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 1.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: niedotyczy

III.2) ZALICZKI

 • przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz na podstawie treści dokumentu - zawiadomienie o wpisie do rejestru organizatorów turnusow rehabilitacyjnych -rozdział VII ust. 5 pkt 1 SIWZ

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz na podstawie treści dokumentu - zawiadomienie o wpisie do rejestru ośrodków, wykaz narzędzi (...) -rozdział VII ust. 5 pkt 2 i 3 SIWZ

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz na podstawie treści dokumentu - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (...) -rozdział VII ust. 5 pkt 4 SIWZ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stosowne pełnomocnictwo

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.podwykonawcy uczestniczącego w realizacji umowy w przypadku kiedy Wykonawca określi go co do tożsamości w ofercie 2. zmiany adresowe Wykonawcy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.swiecie.pcpr.info
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 195a, 86-100 Świecie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:10.05.2013 godzina 10:00, miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 195a, 86-100 Świecie, pokój nr 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Przedmiot zamówienia realizowany jest w związku z realizacją projektu systemowego Aktywni na rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinanowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 

Załaczniki:

1. SIWZ

2. Załączniki 1-7 PDF  WORD

3. Załączniki 8-11 PDF WORD

 

Wyjaśnienia do SIWZ:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu informuje, że w dniu 29.04.2013 r. otrzymał zapytanie do treści SIWZ dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego                                      pn. „Zorganizowanie i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego” (sprawa 1/2013) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o treści:

1.       Czy Zamawiający dopuszcza aby wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne posiadał termin ważności do 31 lipca 2013 r., biorąc pod uwagę, iż turnus ma odbywać się w miesiącu lipcu ?

2.       Proszę o wyjaśnienie rozbieżności dotyczących terminu turnusu, w SIWZ napisano: „Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 14 dniowego stacjonarnego turnusu rehabilitacyjnego o charakterze usprawniająco – rekreacyjnym                       w miesiącu lipcu 2013 r.” natomiast w Umowie podano „Przedmiotem umowy jest zorganizowanie i przeprowadzenie 14 dniowego stacjonarnego turnusu rehabilitacyjnego             o charakterze usprawniająco – rekreacyjnym od 17 do 31 sierpnia”

3.       Czy Zamawiający może udostępnić załączniki do SIWZ w programie umożliwiającym ich edycję np. Word ?

Wyjaśnienie treści SIWZ:

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza aby wpis do rejestru ośrodków, w którym mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne posiadał termin ważności min. do 31 lipca 2013 r. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza, aby termin ważności zawiadomienia o wpisie do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych również posiadał termin ważności min. do 31 lipca 2013 r. Tym samym ulega zmianie treść SIWZ  w tym zakresie o treści: termin ważności dokumentu min. 31.07.2013 r.  (SIWZ - Rozdział VI ust.  1 pkt 1 zdanie 2., ust. 1 pkt 3 zdanie 2, Rozdział VII ust.  5 pkt 1 zdanie 2., ust. 5 pkt 2 zdanie 2).

Ad. 2 Termin realizacji zadania:  miesiąc lipiec 2013 r. Szczegółowy termin zobowiązany jest podać Wykonawca w złożonym formularzu ofertowym (rozdział V SIWZ, § 1 ogólnych warunków umowy)

Ad. 3 Zamawiający od dnia 29.04.2013 r. dodatkowo udostępni na swojej stronie internetowej załączniki do SIWZ w programie umożliwiającym ich edycję.

Źródło: Justyna Barczyk
Data dodania: 2013-04-26 15:21:57

Inne artykuły