Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Realizacja projektu systemowego "Aktywni na rynku pracy" w latach 2008-2014

IINFORMACJA O REALIZOWANYCH PROJEKTACH POKL PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŚWIECIU w LATACH
2008-2014

ROK 2008
Grupa docelowa
 9 osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze lub rodziny zastępcze, które były bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, zagrożone wykluczeniem społecznym, będące w wieku aktywności zawodowej i korzystające ze świadczeń pomocy społecznej (realizujące indywidualny program usamodzielnienia);
Realizacja instrumentów aktywnej integracji
1. Realizacja instrumentów aktywizacji społecznej w postaci
- poradnictwa i wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno - zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową poprzez warsztaty psychologiczne oraz indywidualne poradnictwo psychologiczne
- doradztwa zawodowego polegającego na udzielaniu porad w wyborze kierunku kształcenia, szkolenia uwzględniające możliwości psychofizyczne i sytuację życiową uczestnika oraz potrzeby rynku pracy i możliwości systemu edukacyjnego
- zajęć grupowych z zakresu prawa pracy polegające na zapoznaniu uczestników z przepisami zawartymi w Kodeksie Pracy
2. Realizacja instrumentów aktywizacji edukacyjnej, która polegała na skierowaniu i sfinansowaniu zajęć w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobycia nowych kompetencji i umiejętności zawodowych umożliwiających aktywizację zawodową.

Uczestnicy projektu ukończyli następujące kursy: księgowości, komputerowy, kas fiskalnych, fakturowania, dekorowania potraw, stylizacji paznokci, języka angielskiego.

BUDŻET PROJEKTU 2008:
Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Łączna wartość projektu: 89.464,48 zł
Wkład własny PCPR: 9.393,84 zł
Dotacja: 80.070,64 zł

ROK 2009

Pierwsza grupa docelowa:
 22 osoby niepełnosprawne - bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, zagrożone wykluczeniem społecznym, będące w wieku aktywności zawodowej i korzystające ze świadczeń pomocy społecznej ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności wydanym w szczególności ze względu na dysfunkcję ruchu, upośledzenie umysłowe, chorobę psychiczną.
Realizacja instrumentów aktywnej integracji
1. Realizacja instrumentów aktywizacji społecznej, której celem było: zorganizowanie i sfinansowanie poradnictwa i wsparcia indywidualnego i grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową poprzez indywidualne poradnictwo psychologiczne. Powyższe zajęcia psychologiczne są wsparte działaniami aktywizacyjnymi rozwijającymi kompetencje życiowe poprzez wyjazdy integracyjne. Podczas wyjazdów osoby niepełnosprawne uczą się czynności życia codziennego i zaradności osobistej.
W ramach aktywizacji społecznej uczestnicy projektu zostali objęci:
- 20 godzinnym wsparciem psychologicznym grupowym oraz 3 godzinnym wsparciem psychologicznym indywidualnym w każdym z Warsztatów Terapii Zajęciowej.
- zajęciami aktywizującymi odbywającymi się przy zastosowaniu technik terapii zajęciowej zmierzających do rozwijania psychofizycznych sprawności oraz umiejętności zawodowych umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy.

WTZ w Świeciu przeprowadził 32 godziny zajęć dla każdego z uczestników w pracowniach:
□ krawiecko – dziewiarskiej
□ introligatorskiej
□ informatycznej
WTZ w Nowem przeprowadził 48 godzin zajęć dla każdego z uczestników projektu w pracowniach:
□ ogrodniczo – plastycznej
□ gospodarstwa domowego
□ informatycznej

Wyjazdy integracyjne (wycieczki krajoznawcze, rekreacyjne, kulturowe)
WTZ w Świeciu zorganizowało 6 wyjazdów integracyjnych, a mianowicie wycieczki do:
- Szymbarka,
- Oceanarium w Gdyni,
- Biskupin – Rogowo,
- Multikina w Bydgoszczy
- Kina „Wrzos” w Świeciu
- OKSiR w Świeciu na koncert organizowany przez DPS w Gołuszycach

WTZ w Nowem zorganizowało 5 wyjazdów integracyjnych, a mianowicie wycieczki do:
- Oceanarium w Gdyni,
- Fundacji Piękniejszego Świata w Skłudzewie,
- Multikina w Bydgoszczy,
- Gospodarstwa Agroturystycznego „Huzar” w Nowem
- OKSiR w Świeciu na koncert organizowany przez DPS w Gołuszycach
- Teatru w Gdyni

W ramach projektu każdy z Warsztatów Terapii Zajęciowej zorganizuje spotkanie informacyjne z pracownikiem PCPR i PUP w sprawie możliwości uzyskania dofinansowań dla osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej

2. Realizacja instrumentów aktywizacji zawodowej, której celem było zorganizowanie i sfinansowanie usług wspierających aktywizację zawodową w postaci doradztwa zawodowego.
W ramach aktywizacji zawodowej uczestnicy projektu zostali objęci:
- doradztwem zawodowym, którego tematyka zajęć obejmowała: profil zawodowy, umiejętności i możliwości zawodowe, Indywidualny Program Doradztwa, zapoznanie z rynkiem pracy, sposoby poszukiwania pracy, sporządzanie dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie autoprezentacji do rozmowy z pracodawcą
W ramach doradztwa zawodowego uczestnikom zapewnione były również 3 wyjazdy do zakładów pracy zatrudniających osoby niepełnosprawne o podobnych schorzeniach (Zakłady Aktywności Zawodowej, Zakłady Pracy Chronionej oraz otwarty rynek pracy), w celu zapoznania się z warunkami zatrudnienia, miejscem pracy, sposobem rekrutacji, oczekiwaniami pracodawców.

WTZ w Świeciu zorganizował 50 godzin zajęć z doradcą zawodowym, w tym wyjazd m.in.:
- do Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie,
- do Zakładu Pracy Chronionej „Kabo” w Świeciu
WTZ w Nowem zorganizował 45 godzin zajęć z doradcą zawodowym, w tym wyjazd:
- do Zakładu Pracy Chronionej „Poligrafia” w Bydgoszczy
- do Międzywojewódzkiej Spółdzielni
- Usługowej (Zakład Pracy Chronionej) w Grudziądzu,
- do Spółdzielni Socjalnej „Lidia” w Świeciu

3. Realizacja instrumentów aktywizacji zdrowotnej, której celem było:
- zorganizowanie i sfinansowanie ćwiczeń
- gimnastycznych usprawniających
- psychoruchowo, przeprowadzonych przez
- rehabilitanta przed zajęciami w pracowniach
- terapeutycznych oraz ćwiczeń na basenie z
- rehabilitantem, w celu usprawnienia
- psychoruchowego

W ramach aktywizacji zdrowotnej uczestnicy projektu zostali objęci:
- ćwiczeniami gimnastycznymi w wymiarze 30 minut przez zajęciami w pracowniach
oraz
- WTZ w Świeciu zapewnił uczestnikom 5 jednogodzinnych zajęć na basenie w Świeciu oraz w Chełmnie
- WTZ w Nowem zapewnił uczestnikom raz w miesiąc dwu godzinny wyjazd na basen solankowy w Grudziądzu

Druga grupa docelowa:
 5 osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze lub rodziny zastępcze, które były bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, zagrożone wykluczeniem społecznym, będące w wieku aktywności zawodowej i korzystające ze świadczeń pomocy społecznej (realizujące indywidualny program usamodzielnienia); w projekcie udział brały osoby, które w 2009 roku korzystały ze świadczeń pomocy społecznej na kontynuację nauki i usamodzielnienie wypłacanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Jeden uczestnik projektu był wychowankiem placówki opiekuńczo-wychowawczej, a 4 uczestników rodziny zastępczej.

Realizacja instrumentów aktywnej integracji
1. Realizacja instrumentów aktywizacji społecznej w postaci poradnictwa i wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno - zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową poprzez warsztaty psychologiczne oraz indywidualne poradnictwo psychologiczne.
Powyższe zajęcia psychologiczne były wsparte działaniami aktywizacyjnymi rozwijającymi kompetencje życiowe poprzez wyjazdy integracyjne. Podczas wyjazdów świadczona była praca socjalna.
2. Realizacja instrumentów aktywizacji zawodowej w postaci usług wspierających aktywizację zawodową w postaci doradztwa zawodowego. Tematyka zajęć obejmpowała: profil zawodowy, umiejętności i możliwości zawodowe, Indywidualny Program Doradztwa, zapoznanie z rynkiem pracy, sposoby poszukiwania pracy, sporządzanie dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie autoprezentacji do rozmowy z pracodawcą.
3. Realizacja instrumentów aktywizacji edukacyjnej, która polegała na skierowaniu i sfinansowaniu zajęć w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobycia nowych kompetencji i umiejętności zawodowych umożliwiających aktywizację zawodową.

Uczestnicy projektu ukończyli następujące kursy: stylizacji paznokci (2 uczestników), pracownik finansowo – kadrowy (1 uczestników), komputerowy (2 uczestników)

BUDŻET PROJEKTU 2009:
Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Łączna wartość projektu: 224.138,01 zł
Wkład własny PCPR: 23.534,49 zł
Dotacja: 200.603,52 zł

WTZ ŚWIECIE- 44.000,00 zł
WTZ NOWE- 44.400,00 zł

 

ROK 2010

Pierwsza grupa docelowa:
OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE będące osobami bezrobotnymi i/lub nieaktywnymi zawodowo, zagrożonymi wykluczeniem społecznym, w wieku aktywności zawodowej, korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności wydanym w szczególności ze względu na dysfunkcję narządu ruchu, upośledzenie umysłowe, chorobę psychiczną.
W 2010 roku w projekcie brało udział 30 osób niepełnosprawnych spełniających powyższe kryteria, charakteryzujące się biernością, niską samooceną, brakiem odpowiedniego wykształcenia.

Dwóch uczestników z 2009 roku kontynuuje udział w projekcie w br.

Osoby niepełnosprawne realizowały instrument aktywnej integracji poprzez:
AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ
1. Warsztaty i/lub indywidualne poradnictwo psychologiczne.
2. Zajęcia aktywizujące odbywające się przy zastosowaniu technik terapii zajęciowej zmierzające do rozwijania psychofizycznych sprawności oraz umiejętności zawodowych umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy. Zajęcia odbywały się w trzech pracowniach z wyjątkiem uczestników z 2009 roku, którzy mieli zajęcia tylko i wyłącznie w pracowni informatycznej.
3. Kolejnym instrumentem aktywnej integracji była
AKTYWIZACJĘ ZAWODOWĄ w postaci doradztwa zawodowego
AKTYWIZACJE ZDROWOTNĄ w postaci ćwiczeń gimnastycznych usprawniających psychoruchowo przeprowadzanych przez rehabilitanta przed zajęciami w pracowniach terapeutycznych oraz raz w miesiącu zajęcia z rehabilitantem na basenie
DZIAŁANIA O CHARAKTERZE ŚRODOWISKOWYM jako działania aktywizujące rozwijające kompetencje życiowe realizowane przez wyjazdy integracyjne oraz do zakładów pracy zatrudniających osoby niepełnosprawne o podobnych schorzeniach w celu zapoznania się z warunkami zatrudnienia, miejscem pracy, sposobem rekrutacji uczestników oraz oczekiwaniami pracodawców.

W ramach projektu każdy z Warsztatów Terapii Zajęciowej zorganizował spotkanie informacyjne z pracownikiem PCPR w sprawie możliwości uzyskania dofinansowań dla osób niepełnosprawnych.

Druga grupa docelowa:
OSOBY OPUSZCZAJĄCE LUB WYCHOWUJĄCE SIĘ W RODZINACH ZASTĘPCZYCH będące osobami bezrobotnymi i/lub nieaktywnymi zawodowo, zagrożone wykluczeniem społecznym, w wieku 17-19 lat korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej.
W 2010 roku w projekcie biorą udział 4 osoby: 1 osoba usamodzielniła się a 3 nadal wychowują się w rodzinach zastępczych.
Osoby wychowujące się lub opuszczające rodziny zastępcze realizowały instrumenty aktywnej integracji poprzez:
AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ, czyli warsztaty psychologiczne i indywidualne poradnictwo psychologiczne, których celem było:
-rozwój zdolności motywacyjnych,
- zwiększenie zaufania we własne możliwości,
- podniesienie poziomu samooceny,
-nabycie umiejętności komunikacyjnych
AKTYWIZACJĘ ZAWODOWĄ w postaci doradztwa zawodowego obejmującego tematykę:
-profil zawodowy,
-umiejętności i możliwości zawodowe,
-Indywidualny Plan Działania,
-zapoznanie z rynkiem pracy,
-sposoby poszukiwania pracy,
-sporządzanie dokumentów aplikacyjnych,
-przygotowywanie autoprezentacji do rozmowy z pracodawcą.
AKTYWIZACJĘ EDUKACYJNĄ w postaci kursów zawodowych. Dwie uczestniczki projektu ukończyły kurs stylizacji paznokci. Jedna uczestniczka ukończyła kurs prawa jazdy kat. B i jedna kurs opiekunki dziecięcej oraz osób starszych i przewlekle chorych z praktykami.
DZIAŁANIA O CHARAKTERZE ŚRODOWISKOWYM. Były to działania aktywizujące rozwijające kompetencje życiowe zrealizowane przez wyjazd integracyjny

Trzecia grupa docelowa
OPIEKUNOWIE DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH będący osobami nieaktywnymi zawodowo lub/i zatrudnionymi, zagrożonymi wykluczeniem społecznym korzystającymi ze świadczeń Centrum.

Opiekunowie dzieci niepełnosprawnych w ramach instrumentów aktywnej integracji objęci byli
AKTYWIZACJĄ SPOŁECZNĄ w ramach, której zorganizowano i sfinansowano:
-uczestnictwo w grupie samopomocowej prowadzonej przez psychologa
-poradnictwo specjalistyczne pedagogiczne z praktycznymi zajęciami z dzieckiem niepełnosprawnym służącymi przywróceniu samodzielności życiowej poprzez wypracowanie sprawności w opiece nad dzieckiem niepełnosprawnym
-poradnictwo indywidualne prowadzone przez pedagoga i rehabilitanta w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych w zakresie opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym.
AKTYWIZACJĄ ZDROWOTNĄ w ramach której odbyły się zajęcia:
-rehabilitacji leczniczej
- na basenie
-z zakresu hipoterapii
Zajęcia te odbywały się z dziećmi niepełnosprawnymi przy współudziale ich opiekunów.

DZIAŁANIAMI O CHARAKTERZE ŚRODOWISKOWYM, które polegały na edukacji społecznej w ramach której odbyło się spotkanie integracyjne dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin oraz społeczności lokalnych z wykorzystaniem działań edukacyjnych i terapeutycznych, zostały wygłoszone również dwa wykłady na temat szeroko pojętej niepełnosprawności a w szczególności godzenia aktywnego życia z opieką nad osobą niepełnosprawną.

 

Pierwsza grupa docelowa:
OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE będące osobami bezrobotnymi i/lub nieaktywnymi zawodowo, zagrożonymi wykluczeniem społecznym, w wieku aktywności zawodowej, korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności wydanym w szczególności ze względu na dysfunkcję narządu ruchu, upośledzenie umysłowe, chorobę psychiczną.
W 2010 roku w projekcie brało udział 30 osób niepełnosprawnych spełniających powyższe kryteria, charakteryzujące się biernością, niską samooceną, brakiem odpowiedniego wykształcenia.

Dwóch uczestników z 2009 roku kontynuuje udział w projekcie w br.

Osoby niepełnosprawne realizowały instrument aktywnej integracji poprzez:
AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ
4. Warsztaty i/lub indywidualne poradnictwo psychologiczne.
5. Zajęcia aktywizujące odbywające się przy zastosowaniu technik terapii zajęciowej zmierzające do rozwijania psychofizycznych sprawności oraz umiejętności zawodowych umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy. Zajęcia odbywały się w trzech pracowniach z wyjątkiem uczestników z 2009 roku, którzy mieli zajęcia tylko i wyłącznie w pracowni informatycznej.
6. Kolejnym instrumentem aktywnej integracji była
AKTYWIZACJĘ ZAWODOWĄ w postaci doradztwa zawodowego
AKTYWIZACJE ZDROWOTNĄ w postaci ćwiczeń gimnastycznych usprawniających psychoruchowo przeprowadzanych przez rehabilitanta przed zajęciami w pracowniach terapeutycznych oraz raz w miesiącu zajęcia z rehabilitantem na basenie
DZIAŁANIA O CHARAKTERZE ŚRODOWISKOWYM jako działania aktywizujące rozwijające kompetencje życiowe realizowane przez wyjazdy integracyjne oraz do zakładów pracy zatrudniających osoby niepełnosprawne o podobnych schorzeniach w celu zapoznania się z warunkami zatrudnienia, miejscem pracy, sposobem rekrutacji uczestników oraz oczekiwaniami pracodawców.

W ramach projektu każdy z Warsztatów Terapii Zajęciowej zorganizował spotkanie informacyjne z pracownikiem PCPR w sprawie możliwości uzyskania dofinansowań dla osób niepełnosprawnych.

Druga grupa docelowa:
OSOBY OPUSZCZAJĄCE LUB WYCHOWUJĄCE SIĘ W RODZINACH ZASTĘPCZYCH będące osobami bezrobotnymi i/lub nieaktywnymi zawodowo, zagrożone wykluczeniem społecznym, w wieku 17-19 lat korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej.
W 2010 roku w projekcie biorą udział 4 osoby: 1 osoba usamodzielniła się a 3 nadal wychowują się w rodzinach zastępczych.
Osoby wychowujące się lub opuszczające rodziny zastępcze realizowały instrumenty aktywnej integracji poprzez:
AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ, czyli warsztaty psychologiczne i indywidualne poradnictwo psychologiczne, których celem było:
-rozwój zdolności motywacyjnych,
- zwiększenie zaufania we własne możliwości,
- podniesienie poziomu samooceny,
-nabycie umiejętności komunikacyjnych
AKTYWIZACJĘ ZAWODOWĄ w postaci doradztwa zawodowego obejmującego tematykę:
-profil zawodowy,
-umiejętności i możliwości zawodowe,
-Indywidualny Plan Działania,
-zapoznanie z rynkiem pracy,
-sposoby poszukiwania pracy,
-sporządzanie dokumentów aplikacyjnych,
-przygotowywanie autoprezentacji do rozmowy z pracodawcą.
AKTYWIZACJĘ EDUKACYJNĄ w postaci kursów zawodowych. Dwie uczestniczki projektu ukończyły kurs stylizacji paznokci. Jedna uczestniczka ukończyła kurs prawa jazdy kat. B i jedna kurs opiekunki dziecięcej oraz osób starszych i przewlekle chorych z praktykami.
DZIAŁANIA O CHARAKTERZE ŚRODOWISKOWYM. Były to działania aktywizujące rozwijające kompetencje życiowe zrealizowane przez wyjazd integracyjny

Trzecia grupa docelowa
OPIEKUNOWIE DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH będący osobami nieaktywnymi zawodowo lub/i zatrudnionymi, zagrożonymi wykluczeniem społecznym korzystającymi ze świadczeń Centrum.

Opiekunowie dzieci niepełnosprawnych w ramach instrumentów aktywnej integracji objęci byli
AKTYWIZACJĄ SPOŁECZNĄ w ramach, której zorganizowano i sfinansowano:
-uczestnictwo w grupie samopomocowej prowadzonej przez psychologa
-poradnictwo specjalistyczne pedagogiczne z praktycznymi zajęciami z dzieckiem niepełnosprawnym służącymi przywróceniu samodzielności życiowej poprzez wypracowanie sprawności w opiece nad dzieckiem niepełnosprawnym
-poradnictwo indywidualne prowadzone przez pedagoga i rehabilitanta w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych w zakresie opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym.
AKTYWIZACJĄ ZDROWOTNĄ w ramach której odbyły się zajęcia:
-rehabilitacji leczniczej
- na basenie
-z zakresu hipoterapii
Zajęcia te odbywały się z dziećmi niepełnosprawnymi przy współudziale ich opiekunów.

DZIAŁANIAMI O CHARAKTERZE ŚRODOWISKOWYM, które polegały na edukacji społecznej w ramach której odbyło się spotkanie integracyjne dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin oraz społeczności lokalnych z wykorzystaniem działań edukacyjnych i terapeutycznych, zostały wygłoszone również dwa wykłady na temat szeroko pojętej niepełnosprawności a w szczególności godzenia aktywnego życia z opieką nad osobą niepełnosprawną.

BUDŻET PROJEKTU 2010:
Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Łączna wartość projektu: 251 999,00 zł
Wkład własny PCPR: 26 459,90 zł
Dotacja: 225 539,10 zł

WTZ ŚWIECIE- 51.000,00 zł
WTZ NOWE- 51.000,00 zł
SWON GOŁUSZYCE- 26.500,00 zł

ROK 2011

Pierwsza grupa docelowa:
OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE: w projekcie brało udział 10 osób niepełnosprawnych w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich (w tym dwóch uczestników z lat ubiegłych kontynuują udział w projekcie w br.: 1 osoba 2009r. i jedna osoba z 2010r.)
Osoby niepełnosprawne realizowały instrumenty aktywnej integracji poprzez:
- instrument aktywizacji społecznej w ramach którego były objęte warsztatami psychologicznymi
-instrument aktywizacji zawodowej w ramach którego były objęte doradztwem zawodowym
- instrument aktywizacji edukacyjnej w ramach którego uczestniczyły w kursie prawa jazdy kat. B
- działania o charakterze środowiskowym w ramach których odbyło się spotkanie informacyjne z pracownikiem PCPR na temat możliwości uzyskania dofinansowań, praktycznych rozwiązań, gdzie szukać wsparcia.

Druga grupa docelowa:
MŁODZIEŻ PRZEBYWAJĄCA W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH: 12 osób z Placówki Opiekuńczo Wychowawczej dla Dziewcząt im. Błogosławionej Marii Karłowskiej w Topolnie oraz 12 osób z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom Dziecka” w Bąkowie.
Osoby przebywające w placówkach-opiekuńczo wychowawczych realizowały instrumenty aktywnej integracji poprzez:
- instrument aktywizacji społecznej w ramach którego były objęte warsztatami psychologicznymi, warsztatami specjalistycznymi z certyfikowanym specjalistą terapii uzależnień oraz wsparciem grupowym w zakresie podniesienia kompetencji życiowych w formie udziału w spektaklu profilaktycznym na temat uzależnienia od alkoholu
-instrument aktywizacji zawodowej w ramach którego były objęte doradztwem zawodowym
- działania o charakterze środowiskowym w ramach których odbył się kilkudniowy wyjazd integracyjny, spotkanie integracyjne dla wychowanków POW Bąkowo oraz 3 wyjazdy do kina dla wychowanek POW Topolno.

Trzecia grupa docelowa:
12 KOBIET PO MASTEKTOMII w ramach Programu Aktywności Lokalnej realizowały instrumenty aktywnej integracji poprzez:
- instrument aktywizacji społecznej w ramach którego były objęte warsztatami psychologicznymi oraz grupą wsparcia
-instrument aktywizacji zdrowotnej w ramach którego były objęte rehabilitacją w formie masażu limfatycznego oraz rehabilitacja na wyjeździe
- działania o charakterze środowiskowym w ramach których odbył się kilkudniowy wyjazd integracyjny nad morze.

W ramach Programu Aktywności Lokalnej dla społeczności lokalnej z miejscowości Osie, Nowe i Drzycim zorganizowano spotkanie edukacyjne z zakresu profilaktyki nowotworu piersi.
W ramach prelekcji odbyły się wykłady lekarza onkologa, prelekcje „Amazonek”, które przeszły leczenie, pokazy na fantomie oraz degustacje dań regionalnych.

BUDŻET PROJEKTU 2011:
Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Łączna wartość projektu: 241.933,00 zł
Wkład własny PCPR: 25.402,97 zł
Dotacja: 216.530,03 zł


ROK 2012

Pierwsza grupa docelowa: w projekcie brało udział 26 uczniów niepełnosprawnych w szczególności z Zespołu Szkół Specjalnych w Świeciu oraz Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warlubiu oraz 2 osoby niepełnosprawne będące w kryzysie, które skorzystały ze wsparcia Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

UCZNIOWIE NIEPEŁNOPSRAWNI byli objęci:
INSTRUMENTEM AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ
- warsztaty psychologiczne
INSTRUMENTEM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
- doradztwo zawodowe
INSTRUMENTEM AKTYWIZACJI ZDROWOTNEJ
- turnus rehabilitacyjny obejmujący zespół ćwiczeń usprawniających psychoruchowo


OSOBY NIEPEŁNOSRAWNE będące w kryzysie były objęte:
INSTRUMENTEM AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ
- indywidualne poradnictwo psychologiczne
INSTRUMENTEM AKTYWIZACJI EDUKACYJNEJ
- skierowanie na zajęcia szkolne związane z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie policealnym
INSTRUMENTEM AKTYWIZACJI ZDROWOTNEJ
- zajęcia rehabilitacyjne na basenie

Druga grupa docelowa:
42 RODZICÓW ZASTĘPCZYCH, którzy w ramach Programu Aktywności Lokalnej byli objęci
instrumentem aktywizacji społecznej
-wsparcie i aktywizowanie przez koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
- możliwość udziału w grupie wsparcia i/lub indywidualnym poradnictwie psychologicznym
- poradnictwo specjalistyczne „Program wzmacniania rodziny” i/lub „20 błędów wychowawczych rodziców”
- działaniami o charakterze środowiskowym w formie festynu promującego rodzicielstwo zastępcze

Trzecia grupa docelowa:
12 KOBIET PO PRZEBYTEJ CHOROBIE NOWOTWOROWEJ PIERSI w ramach Programu Aktywności Lokalnej realizowały instrumenty aktywnej integracji poprzez:
- instrument aktywizacji społecznej w ramach którego były objęte warsztatami psychologicznymi oraz grupą wsparcia
-instrument aktywizacji zdrowotnej w ramach którego były objęte rehabilitacją w formie masażu limfatycznego oraz rehabilitacja na wyjeździe
- działania o charakterze środowiskowym w ramach których odbył się kilkudniowy wyjazd integracyjny nad morze oraz wyjście do teatru.

W ramach Programu Aktywności Lokalnej dla społeczności lokalnej z miejscowości Topolno, Gołuszyce i Bąkowo zorganizowano spotkanie edukacyjne z zakresu profilaktyki nowotworu piersi.
W ramach prelekcji odbyły się wykłady lekarza onkologa, prelekcje „Amazonek”, które przeszły leczenie, pokazy na fantomie oraz degustacje dań regionalnych.

BUDŻET PROJEKTU 2012:
Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Łączna wartość projektu: 294.341,80 zł
Wkład własny PCPR: 30.905,89 zł
Dotacja: 263.435,91 zł

ROK 2013

Pierwsza grupa docelowa: w projekcie brało udział 28 uczniów niepełnosprawnych w szczególności z Zespołu Szkół Specjalnych w Świeciu oraz Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warlubiu oraz 2 osoby niepełnosprawne będące w kryzysie, które skorzystały ze wsparcia Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

UCZNIOWIE NIEPEŁNOPSRAWNI byli objęci:
INSTRUMENTEM AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ
- warsztaty psychologiczne
INSTRUMENTEM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
- doradztwo zawodowe
INSTRUMENTEM AKTYWIZACJI ZDROWOTNEJ
- turnus rehabilitacyjny obejmujący zespół ćwiczeń usprawniających psychoruchowo

OSOBY NIEPEŁNOSRAWNE będące w kryzysie były objęte:
INSTRUMENTEM AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ
- indywidualne poradnictwo psychologiczne
INSTRUMENTEM AKTYWIZACJI EDUKACYJNEJ
- skierowanie na zajęcia szkolne związane z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie policealnym
INSTRUMENTEM AKTYWIZACJI ZDROWOTNEJ
- zajęcia rehabilitacyjne na basenie

Druga grupa docelowa:
42 RODZICÓW ZASTĘPCZYCH, którzy w ramach Programu Aktywności Lokalnej byli objęci
instrumentem aktywizacji społecznej
-wsparcie i aktywizowanie przez koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
- możliwość udziału w grupie wsparcia i/lub indywidualnym poradnictwie psychologicznym
- poradnictwo specjalistyczne „Program wzmacniania rodziny” i/lub „20 błędów wychowawczych rodziców”
- działaniami o charakterze środowiskowym w formie festynu promującego rodzicielstwo zastępcze

Trzecia grupa docelowa:
12 KOBIET PO PRZEBYTEJ CHOROBIE NOWOTWOROWEJ PIERSI w ramach Programu Aktywności Lokalnej realizowały instrumenty aktywnej integracji poprzez:
- instrument aktywizacji społecznej w ramach którego były objęte warsztatami psychologicznymi oraz grupą wsparcia
-instrument aktywizacji zdrowotnej w ramach którego były objęte rehabilitacją w formie masażu limfatycznego oraz rehabilitacja na wyjeździe
- działania o charakterze środowiskowym w ramach których odbył się kilkudniowy wyjazd integracyjny nad morze oraz wyjście do teatru.

W ramach Programu Aktywności Lokalnej dla społeczności lokalnej z miejscowości Zawada, Warlubie i Bochlin zorganizowano spotkanie edukacyjne z zakresu profilaktyki nowotworu piersi.
W ramach prelekcji odbyły się wykłady lekarza onkologa, prelekcje „Amazonek”, które przeszły leczenie, pokazy na fantomie oraz degustacje dań regionalnych.

BUDŻET PROJEKTU 2013:
Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Łączna wartość projektu: 331.426,08 zł
Wkład własny PCPR: 34.799,74 zł
Dotacja: 296.626,34 zł

ROK 2014

Pierwsza grupa docelowa: w projekcie brało udział:
-11 uczniów niepełnosprawnych w wieku 15-30 lat
-2 osoby niepełnosprawne będące w kryzysie, które skorzystały ze wsparcia Ośrodka Interwencji Kryzysowej
-22 osoby niepełnosprawne: 20 uczestników WTZ w Nowem i 2 osoby znajdujące sie na liście rezerwowej do WTZ w Nowem

UCZNIOWIE NIEPEŁNOPSRAWNI byli objęci:
INSTRUMENTEM AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ
- warsztaty psychologiczne
INSTRUMENTEM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
- doradztwo zawodowe
INSTRUMENTEM AKTYWIZACJI ZDROWOTNEJ
- turnus rehabilitacyjny

OSOBY NIEPEŁNOPSRAWNE będące uczestnikami WTZ lub znajdujący się na liście osób rezerwowych do WTZ były objęte:
INSTRUMENTEM AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ
- warsztaty z zakresu seksualności, kobiecości i męskości osób z niepełnosprawnością intelektualną
- warsztaty teatralne
INSTRUMENTEM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
- doradztwo zawodowe grupowe i indywidualne
INSTRUMENTEM AKTYWIZACJI ZDROWOTNEJ
- zajęcia rehabilitacyjne na basenie

OSOBY NIEPEŁNOSRAWNE będące w kryzysie były objęte:
INSTRUMENTEM AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ
- grupowe poradnictwo psychologiczne
INSTRUMENTEM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
- staż zawodowy
INSTRUMENTEM AKTYWIZACJI ZDROWOTNEJ
- zajęcia rehabilitacyjne na basenie

Druga grupa docelowa:
45 RODZICÓW ZASTĘPCZYCH, którzy w ramach Programu Aktywności Lokalnej byli objęci
instrumentem aktywizacji społecznej
-wsparcie i aktywizowanie przez koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
- możliwość udziału w grupie wsparcia i/lub indywidualnym poradnictwie psychologicznym
- poradnictwo specjalistyczne „Profilaktyka uzależnień

BUDŻET PROJEKTU 2014:
Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Łączna wartość projektu: 168.962,43 zł
Wkład własny PCPR: 17.741,06 zł
Dotacja: 151.221,37 zł

Źródło: Katarzyna Pilińska
Data dodania: 2015-05-21 11:07:10

Inne artykuły