Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Rekrutacja 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (sprawa nr 3/2012)

 

Rekrutacja 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (sprawa nr 3/2012)

 

 

Świecie: Rekrutacja 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej
Numer ogłoszenia: 223332 - 2012; data zamieszczenia: 27.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu , ul. Wojska Polskiego 195 a, 86-100 Świecie, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 56 83 200, faks 52 56 83 201.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.swiecie.pcpr.info

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rekrutacja 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: I. Przedmiotem zamówienia jest rekrutacja 2 Koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej do wykonywania zadań zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149 poz. 887 ze zm.) na terenie Powiatu Świeckiego. Praca koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej będzie wykonywana w ramach umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r.- Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. IA. Liczba zadań (części) - 2.: 1) Zadanie 1 - Rekrutacja koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej dla 21 rodzin zastępczych lub rodzinnych domów dziecka zamieszkałych na terenie gmin: Świecie, Pruszcz, Świekatowo, Drzycim. Bukowiec, Lniano. 2) Zadanie 2 - Rekrutacja koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej dla 21 rodzin zastępczych lub rodzinnych domów dziecka zamieszkałych na terenie gmin: Świecie, Dragacz, Warlubie, Osie, Jeżewo, Nowe. II. Do zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej będzie należało w szczególności objęcie opieką łącznie nie więcej niż 21 rodzin zastępczych lub rodzinnych domów dziecka wskazanych przez Zamawiającego i w związku z tym: a) udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej; b) przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku; c) pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu; d) zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej; e) zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających; f) udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej; g) przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej. h) współpraca z asystentem rodziny przy opracowaniu planu pracy z rodziną, skoordynowanego z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej (art. 15 pkt.2 ustawy), i) wydawanie opinii w przedmiocie wytoczenia przez kierownika PCPR powództwo o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka przebywającego w pieczy zastępczej (art. 38 ust. 1 ustawy), j) sporządzanie opinii w przedmiocie ustania przyczyny umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i możliwości powrotu dziecka do jego rodziny na potrzeby postępowania sądowego w tej sprawie (art. 47, ust. 6 ustawy), k) w przypadku rodzeństwa, sporządzanie opinii w przedmiocie umieszczenia w rodzinie zastępczej większej liczby dzieci niż przewiduje to art. 53 ust. 1 (art. 53 ust. 2 ustawy), l) sporządzanie opinii dla rodziny zastępczej niezawodowej, która wystąpi z wnioskiem o zawarcie umowy o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej (art. 54 ust. 1 i ust.2 ustawy), m) w przypadku rodzeństwa, sporządzanie opinii w przedmiocie umieszczenia w rodzinnym domu dziecka większej liczby dzieci niż przewiduje to art. 61 ust. 1 (Art. 61 ust.2), n) wydawanie opinii dla osoby, która w zastępstwie będzie mogła prowadzić rodzinny dom dziecka w przypadku nieobecności prowadzącego rodzinny dom dziecka (art. 63 ust. 1 ustawy), o) w przypadku połączenia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej z funkcją rodziny zastępczej zawodowej albo rodziny zastępczej niezawodowej sporządzanie opinii w przedmiocie umieszczenia w rodzinie większej liczby dzieci, niż przewiduje to art. 67 ust. 2 (art. 67 ust. 2 ustawy), p) w przypadku połączenia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej prowadzeniem rodzinnego domu dziecka sporządzanie opinii w przedmiocie umieszczenia w tej formie pieczy zastępczej większej liczby dzieci, niż przewiduje to art. 67 ust. 3 (art. 67 ust. 3 ustawy), q) wydawanie opinii w przedmiocie przeniesienia dziecka do innej placówki opiekuńczo - wychowawczej tego samego typu (art. 108 ust. 1 ustawy), r) konsultacje w zakresie oceny sytuacji dziecka (art. 130 pkt 6 ustawy), s) konsultacje w zakresie oceny rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka (art. 133 ustawy), t) pełnienie funkcji opiekuna procesu usamodzielnienia (art. 145 ust. 3 ustawy), u) pomoc wychowankowi przy tworzeniu indywidualnego programu usamodzielnienia (art. 145, ust. 4 ustawy), v) współpraca z ośrodkiem adopcyjnym (art. 166 ust. 2 ustawy). III. Wykonawca przeznaczy na pracę z rodzinami i współpracę z instytucjami (w szczególności powiatowym centrum pomocy rodzinie - organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, sądem , ośrodkami pomocy społecznej, kuratorami, policją, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, szkołami, przedszkolami, gminnymi komisjami rozwiązywania problemów alkoholowych, zespołami interdyscyplinarnymi, ośrodkami adopcyjnymi, jednostkami służby zdrowia) łącznie 90 godzin miesięcznie. Ilość godzin przeznaczonych na udzielanie pomocy danej rodzinie jest zmienna i uzależniona od zapotrzebowania na pracę z nią. Warunkiem koniecznym jest jednak wizyta w każdej rodzinie raz w miesiącu nie krótsza niż 1 godzina (zegarowa). IV. Ilość rodzin obejmowana wsparciem koordynatora wynosi 21. Zastrzega się możliwość zmiany terenu, określonego w danym zadaniu, w którym koordynator będzie świadczył usługę według potrzeb zleceniodawcy lub w związku z opinią, o której mowa w art. 77 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. V. Wykonawca będzie uczestniczył w zespołach zwoływanych przez Zamawiającego w wyznaczonych przez Zamawiającego terminach. VI. Wykonawca będzie prowadził i przekazywał dokumentację danej rodziny według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. VII. Wykonawca będzie informował Zamawiającego o stanie wykonania przedmiotu umowy. VIII. Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego podnoszenia kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną, w szczególności przez udział w szkoleniach i samokształcenie. IX. Wykonawca poniesie wszelkie koszty i ryzyko związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia tj. m.in. Wykonawca we własnym zakresie organizuje sposób przybycia do miejsca wykonywania zadań i ponosi z tego tytułu wszelkie koszty. X. Koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej może być osoba, która: 1) posiada: a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka; 2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona; 3) wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego; 4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe . XI. W przypadku, gdy Wykonawca prowadzi działalność gospodarczą to przedmiot działalności winien obejmować świadczenie usług pomocy społecznej, a osoba, która będzie wykonywała zamówienie winna spełniać wymogi określone w pkt. X. XII. Zamawiający nie dopuszcza powierzenia zamówienia podwykonawcom. XIII. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych - liczba zadań 2, szczegółowo określonych w pkt IA. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub dwa zadania, z zastrzeżeniem, że jedna osoba (koordynator) może wykonywać wyłącznie 1 zadanie tzn. Wykonawca działający w składzie jednoosobowym składa ofertę na 1 zadanie..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.62.00.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 6.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i o posiadanu uprawnień oraz dokumentu wymienionego w ogłoszeniu i SIWZ - WYKAZ OSÓB (...). Wykonawca winien posiadać m.in. wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie wymienione w pkt X Sekcja II.1.3 ogłoszenia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stosowne pełnomocnictwo

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) Zmiana danych adresowych Wykonawcy; 2) Zmiana terenu realizacji zamówienia, określonego w danym zadaniu (części) tj. zmiana gminy z terenu Powiatu Świeckiego, w której usługa będzie świadczona

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.swiecie.pcpr.info
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 195a, 86-100 Świecie.

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:05.07.2012 godzina 12:30, miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 195a, 86-100 Świecie, pokój nr 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Przedmiot zamówienia realizowany jest w związku z realizacją projektu systemowego Aktywni na rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 

 

 

 

Numer ogłoszenia: 223422 - 2012; data zamieszczenia: 27.06.2012
 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 223332 - 2012 data 27.06.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 195 a, 86-100 Świecie, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 56 83 200, fax. 52 56 83 201.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.2) Tekst, który należy dodać:

 • Miejsce, w którym należy dodać tekst: III.4.2.
 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. 

Do pobrania:

1. Formularz ofertowy

 http://www.swiecie.pcpr.info/dane/23/Formularz%20ofertowy.pdf

2. SIWZ 

http://bip.powiat.swiecki.lo.pl/bip_download.php?id=11140

 

3. Załaczniki do SIWZ nr 2-6 

http://www.swiecie.pcpr.info/dane/23/Za%C5%82%C4%85czniki%20do%20SIWZ%202-6.pdf

4. Załącznik do SIWZ nr 7

http://www.swiecie.pcpr.info/dane/23/Za%C5%82%C4%85cznik%20Nr%207%20do%20SIWZ.pdf

Źródło: Księgowy PCPR
Data dodania: 2012-06-27 15:22:31

Inne artykuły