Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

usamodzielnienie

Usamodzielnienia

Kontakt
 
Dział Pomocy Społecznej, Pieczy Zastępczej i Interwencji Kryzysowej 
Kierownik Karolina Gapska – Kostrzewa  tel. 52 56 83 207
1. Stanowisko ds. realizacji świadczeń i odpłatności Pani Anna Fenske ul. Wojska Polskiego 195A tel. 52 56 83 205
 
Osoba usamodzielniana zostaje objęta wsparciem mającym na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem przez pracę socjalną.
 
Zasady przyznawania świadczeń 
Warunkiem przyznania pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki i pomocy  pieniężnej na usamodzielnienie  jest:
      1. wskazanie przez osobę usamodzielnianą co najmniej na dwa miesiące przed 
      osiągnięciem przez nią pełnoletniości danych osoby, która podejmuje się 
      pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia oraz pisemnej zgody tej osoby,
      2. złożenie indywidualnego programu usamodzielnienia co najmniej na 
      miesiąc przed osiągnięciem pełnoletności,
      3. złożenie wniosku o pomoc.
Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie oraz na zagospodarowanie jest przyznawana osobie, która przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej :
1. 3 lat- w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną,
2. 1 roku-w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną.
 
Pomoc na usamodzielnienie oraz pomoc na zagospodarowanie jest przyznawana osobie usamodzielnianej, której dochód miesięczny nie przekracza kwoty 1.200 zł. Ustalając dochód osoby usamodzielnianej uwzględnia się sumę dochodów tej osoby, jej małżonka oraz dzieci pozostających na jej utrzymaniu, podzieloną przez liczbę tych osób.
 
Pomoc na kontynuowanie nauki przyznaje się osobie usamodzielnianej, jeżeli kontynuuje nauką :
-w szkole
-w zakładzie kształcenia nauczycieli,
-w uczelni,
-na kursach, jeśli ich ukonczenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia,
-u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.
 
Pomoc, o której mowa powyżej wynosi nie mniej niż 500 zł. Przyznaje się ją na czas trwania nauki, nie dłużej niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25 roku życia.
 
Pomoc, o której mowa powyżej przysługuje w czasie trwania roku szkolnego, roku akademickiego, kursu albo przygotowania zawodowego.
 
Osoba usamodzielniana otrzymująca pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki jest obowiązana przedłożyć, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy, zaświadczenie stwierdzające kontynuowanie nauki.
 
Pomoc na kontynuowanie nauki nie przysługuje w przypadku, gdy osoba usamodzielniana:
1. kontynuuje naukę w szkole ponadgimnazjalnej lub uczelni, która zapewnia nieodpłatną naukę i nieodpłatne pełne wyżywienie,
2. bez uzasadnionych powodów zmieniła trzykrotnie, na tym samym poziomie kształcenia, szkołę, zakład kształcenia nauczycieli lub uczelnię, kurs lub przygotowanie do wykonywania zawodu,
3. została umieszczona w zakładzie karnym. 
 
Pomoc na kontynuowanie nauki można zawiesić w przypadku, gdy:
 
1. w trakcie kształcenia w zakładzie kształcenia nauczycieli lub uczelni osoba usamodzielniana przebywa na urlopie od zajęć,
2. osoba usamodzielniana nie realizuje indywidualnego programu usamodzielnienia.
 
Wysokość pomocy pieniężnej na usamodzielnienie
1. w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niespokrewnioną- nie mniej niż 3.300 zł.,jeżeli przebywa w pieczy zastępczej przez co najmniej 3 lat,
2. w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-wychowawczą :
a) nie mniej niż 6.600 zł.,-jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat,
b) nie mniej niż 3.300 zł.,-jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres od 2 do 3lat,
c) nie mniej niż 1.650 zł.,-jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres poniżej 2 lat, nie krócej jednak niż przez okres roku.
 
Pomoc pieniężna na usamodzielnienie może być przyznana z przeznaczeniem na zaspokojenie ważnej życiowej potrzeby osoby usamodzielnianej, w szczególności na:
1.  polepszenie warunków mieszkaniowych,
2. stworzenie warunków do działalności zarobkowej, w tym podniesienie kwalifikacji zawodowych,
3. pokrycie wydatków związanych z nauką osoby usamodzielnianej.
 
Osoba usamodzielniana może ubiegać się o pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej, w skład której mogą wchodzić:
       1. materiały niezbędne do przeprowadzenia remontu i wyposażenia mieszkania,
       2. niezbędne urządzenia domowe,
       3. pomoce naukowe,
       4. sprzęt rehabilitacyjny,
       5 . sprzęt, który może służyć do podjęcia zatrudnienia.
Pomoc na zagospodarowanie jest wypłacana jednorazowo, nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26 roku życia, w wysokości nie niższej niż 1.500 zł., a w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w wysokości nie niższej niż 3.000 zł. 
 
Przyznanie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, pomocy pieniężnej na  usamodzielnienie oraz pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej następuje w drodze decyzji administracyjnej.
 
Wykaz podstawowych dokumentów niezbędnych do przyznania pomocy pieniężnej:
1. wniosek osoby usamodzielnianej
2. postanowienie sądu o umieszczeniu w rodzinie zastępczej 
3. Indywidualny Program Usamodzielnienia 
4. potwierdzenie okresu pobytu w rodzinie zastępczej      
5.potwierdzenie zameldowania osoby usamodzielnianej 
6. zaświadczenie ze szkoły/uczelni potwierdzające fakt kontynuowania nauki, z   zaznaczeniem  trybu nauki oraz terminu jej zakończenia 
7. wywiad środowiskowy
 
Przyznania pomocy pieniężnej na kontynuację nauki, na usamodzielnienie lub na zagospodarowanie można odmówić w przypadku, gdy:
1. istnieje uzasadnione przypuszczenie, że pomoc zostanie wykorzystana niezgodnie z celem,
2. osoba usamodzielniana przed osiągnięciem pełnoletności opuściła samowolnie piecze zastępczą,
3. osoba usamodzielniana porzuciła naukę umożliwiającą jej przygotowanie zawodowe i nie podejmuje zatrudnienia,
4. stosunek pracy z osobą usamodzielnianą został rozwiązany bez wypowiedzenia z winy pracownika,
5. osoba usamodzielniana bez uzasadnionej przyczyny uchyla się od podjęcia proponowanego jej zatrudnienia,
6. osoba usamodzielniana została skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. 
 
 
Podstawa prawna: 
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r.(Dz.U. Nr 149, poz.887 ze zm) .
Data dodania: 2012-10-04 14:24:53

Inne artykuły