Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Wybór oferty i zawarcie umowy

 

 
UCHWAŁA NR 34/279/15
ZARZĄDU POWIATU ŚWIECKIEGO
z dnia 14 grudnia 2015 roku
 
 
w sprawie dokonania wyboru oferty i zawarcia umowy  ze Zgromadzeniem Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej.
 
 
Na podstawie art. 15 ust.2 h, 2j i ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. Nr poz. 1118 ze zm.)[1]
uchwala się, co następuje:
 
§ 1.  Dokonuje się wyboru oferty Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności  Bożej w Jabłonowie Pomorskim na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 20 dziewcząt w Topolnie.
 
§ 2. Opinia komisji konkursowej stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 3. Postanawia się zawrzeć umowę między Powiatem Świeckim a Zgromadzeniem Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej w Jabłonowie Pomorskim na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 20 dziewcząt w Topolnie.
 
§ 4.  Wzór umowy stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 5. Ogłoszenie o wynikach konkursu  zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.swiecki.lo.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świeciu oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu, a także na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Świeciu www.powiat.swiecki.lo.pl i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu www.swiecie.pcpr.info.
 
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Świeckiemu i Wicestaroście Świeckiemu.
 
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Przewodniczący Zarządu Powiatu Świeckiego
Franciszek Koszowski

Członkowie Zarządu:                                                                                       
1. Barbara Studzińska                                                                                              
2. Andrzej Kowalski                                                                                                 
3. Adam Gatner
4. Tadeusz Gajewski
 
[1] Dz. U. z 2014 roku poz.1146, poz.1138, Dz. U. z 2015 roku poz.1255, poz.1339, poz.1777
 
 UZASADNIENIE

 


    Zgodnie z art. 180 pkt. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 332) do zadań własnych powiatu należy zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W celu wykonywania tego zadania Powiat może zawierać umowy z innymi podmiotami (art. 6 ust.1 ustawy o samorządzie powiatowym), w tym przypadku ze Zgromadzeniem Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej w Jabłonowie Pomorskim .
   Zarząd Powiatu Świeckiego na podstawie uchwały nr 29/241/15 z dnia 28 października 2015 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pieczy zastępczej na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego na terenie Powiatu Świeckiego . Ostateczny termin składania ofert ustalono na dzień 20 listopada 2015 roku.
  W wyniku ogłoszonego otwartego konkursu ofert zgłoszona została jedna oferta, która wpłynęła dnia 20 listopada 2015 roku do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Ofertę złożyło Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej w Jabłonowie Pomorskim.. Oferta wpłynęła z zachowaniem terminu i posiada wszystkie wymagane załączniki. Komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu uchwałą nr 31/256/15 zaopiniowała pozytywnie złożona ofertę.
  Wobec powyższego z wyłonionym w drodze konkursu podmiotem zawiera się umowę zgodnie z art. 15 ust. 4   ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014 r. , poz. 1118 ze zm.)

 
 
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu Świeckiego
Franciszek Koszowski 
 

Pliki do pobrania na stronie http://www.bip.powiat.swiecki.lo.pl/?cid=1016&bip_id=12776

Źródło: Judyta Wiza
Data dodania: 2015-12-17 11:19:46

Inne artykuły