Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Zamówienie publiczne- ochrona osób i mienia

Świecie, dnia 07.12.2015 r.

PCPR.210.1.38.2015.JB

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego                            o war­tości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracamy się z prośbą o przedstawie­nie oferty cenowej wykonania zamówienia publicznego.

 

I.                   Informacje o Zamawiającym (nazwa i adres).

 

Nazwa Zamawiającego:       Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Adres:                                  ul. Wojska Polskiego 195a

86-100 Świecie

fax. 052 56 83 201

Adres strony internetowej:   swiecie.pcpr.info

 

II.                Przedmiot zamówienia i jego opis.

 

1.      Ochrona osób i mienia w części budynku przy ul. Sądowej 18 w Świeciu - Ośrodek Interwencji Kryzysowej  (OIK) wraz z terenem wokół budynku polegająca na bezpośredniej ochronie fizycznej stałej na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U.   z 2005 r. Nr 145 poz. 1221 ze zm.) Budynek jednokondygnacyjny o powierzchni całkowitej 180,15 m/2 i Plac Zabaw o powierzchni ok. 80 m/2.

2.      Zakres ochrony:

1)           Ochrona osób i mienia w budynku przy ul. Sądowej 18, polegająca na bezpośredniej stałej ochronie fizycznej.

2)           Wykonawca będzie świadczył usługę w przypadku przebywania osób w hostelu na podstawie zgłoszenia dokonanego przez Kierownika działu pomocy społecznej, pieczy zastępczej i interwencji kryzysowej lub pracownika działu tzn. w okresie realizacji umowy mogą mieć miejsce przerwy w wykonywaniu usługi.                           

3)           Kierownik działu pomocy społecznej, pieczy zastępczej i interwencji kryzysowej lub pracownik działu zgłoszenia dokona za pośrednictwem telefonu lub faksu. Pracownik ochrony winien przybyć na miejsce ochrony nie później niż w ciągu 2 godzin od zgłoszenia dokonanego za pośrednictwem telefonu.

4)           W przypadku przebywania osób usługa będzie świadczona wg harmonogramu:

a)        od poniedziałku do czwartku w godzinach od 15:30 do 7:30

b)       od piątku od godziny 15:30 do poniedziałku do godziny 7:30

c)        pozostałe dni wolne od pracy i święta całodobowo

3.      Obowiązki w ramach ochrony:

1)         Systematyczne dokonywanie obchodów w budynku wraz z terenem  wokół budynku (sprawdzenie prawidłowości zamknięć i zabezpieczeń budynku, pokoi biurowych, okien oraz wyłączenie oświetlenia i odbiorników prądu elektrycznego mogące spowodować pożar, a także zamknięć kranów w sanitariatach).

2)         Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, interesantom i osobom przebywającym                  w budynku wraz z ochroną mienia znajdującego się w budynku.

3)         Ciągłe przebywanie w miejscu pełnienia służby.

4)         Przestrzeganie porządku publicznego w budynku oraz na posesji.

5)         Codzienne informowanie o spostrzeżeniach i uwagach dotyczących pełnionej służby oraz prowadzenia książki przebiegu służby, a w przypadkach szczególnych, dotyczących bezpieczeństwa, zagrożenia itp. natychmiastowe informowanie odpowiednich służb oraz przedstawiciela Zamawiającego.

6)         Ochrona mienia polegająca na działaniach zapobiegawczych przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu a także przeciwdziałająca powstaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń.

7)         Ochrona w sytuacjach szczególnego zagrożenia życia i zdrowia osób przebywających na terenie budynku i posesji. Za sytuacje szczególnego zagrożenia uznaje się                                   w szczególności:

a)           wybuch lub zagrożenie wybuchem  w obiekcie chronionym,

b)           pożar i inne zdarzenia losowe w miejscu chronionego obiektu,

c)           kradzież z włamaniem,

d)          rabunek w obiekcie,

e)           zachowania zagrażające zdrowiu i życiu osób przebywających w budynku.

8)         Utrzymanie porządku i czystości terenu wokół budynku polegające na: usuwaniu nieczystości z chodnika, usuwanie śniegu z chodnika przed budynkiem oraz posypywanie piaskiem lub solą wg potrzeb.

9)         Ustalanie uprawnień do przebywania na terenie budynku oraz legitymowania osób,                     w celu ustalenia ich tożsamości.

10)     Wezwanie osób do opuszczenia budynku w przypadku stwierdzenia braku uprawnień do przebywania na terenie chronionego obszaru albo stwierdzenia zakłócania porządku.

11)     Ujęcie osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla chronionego mienia, w celu niezwłocznego oddania tych osób Policji.

 

III.             Miejsce usług stanowiących przedmiot zamówienia.

1.           Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu – Ośrodek Interwencji Kryzysowej,                           ul. Sądowa 18

 

IV.             Termin realizacji zamówienia.

1.           Realizacja umowy obejmuje okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., na zasadach określonych w pkt. II zaproszenia.

                

V. Kryterium oceny ofert.

 

1.         Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty z ofert ważnych przy zastosowaniu kryterium: cena oferty za 1 godzinę świadczenia usługi - 100 %

C of.n.

Cn = ----------------------- x 10

Cof.b.

gdzie:

Cn – liczba punktów za kryterium cena

C of.n.  - cena oferty najniższej

Cof.b. – cena oferty badanej

 

2.         Oferta z najniższą ceną otrzymuje 10 punktów,  każda  następna  będzie przeliczana                              w  stosunku  do  oferty  z  ceną  najniższą według wzoru w ust. 1.

3.         Oferta, która spełni wszystkie warunki i wymagania oraz uzyska najwyższą liczbę punktów, obliczoną wg wzoru w ust. 1, zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.         Jeżeli w niniejszym postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty zawierające taką samą cenę, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

5.         Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowanie  w złożonych ofertach.

 

VI. Opis sposobu przygotowania ofert.

 

1.       Formularz ofertowy (załącznik Nr 1 do zaproszenia) oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do zaproszenia winny być sporządzone zgodnie  z tymi wzorami co do treści.

2.       Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3.       Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie pisemnej (ręcznie, na maszynie lub                   w postaci wydruku komputerowego), zapewniającej pełną czytelność jej treści.

4.       Ofertę wraz z załącznikami, dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w kopercie zamkniętej i zabezpieczonej przed otwarciem bez uszkodzenia, gwarantując zachowanie poufności jej treści do terminu otwarcia ofert.

5.       Kopertę należy opisać hasłem:

 

 

 

„Zamówienie publiczne -  ochrona osób i mienia
- nie otwierać do 17.12.2015 r.”

 

6.       Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty stanowiące dokumenty i oświadczenia Wykonawcy nie mogą być złożone w innym języku niż język polski.

7.       Oferta oraz dokumenty i oświadczenia Wykonawcy muszą być podpisane przez Wykonawcę lub inną/e osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

8.       W przypadku, gdy Wykonawca upoważnił inne osoby do reprezentowania go                                  w postępowaniu, Wykonawca składa wraz z ofertą oryginał pełnomocnictwa do działania innych/ej osób/y w jego imieniu lub notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa.

9.       Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, przez Wykonawcę lub inną/e osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

10.   Poprawki w ofercie prosimy nanosić przez skreślenie błędnej treści lub kwoty,                                      z utrzymaniem czytelności skreślonych wyrażeń lub liczb, wpisanie treści poprawnej oraz złożenie podpisu osoby podpisującej/osób podpisujących ofertę.

11.   Jeżeli złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości, Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu.

12.   Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

13.   Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

14.   Zmiana oraz wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

15.   Zmiany złożonej oferty należy dokonać w formie pisemnej, przed upływem terminu składania ofert, w kopercie zamkniętej i zabezpieczonej przed otwarciem bez uszkodzenia, gwarantując zachowanie poufności jej treści do terminu otwarcia ofert. Na kopercie należy umieścić hasło: „ZMIANA OFERTY” wraz z oznaczeniem postępowania, którego zmiana dotyczy według danych jak w ust. 5.

 

VII. Termin i miejsce składania ofert.

 

1.       Termin składania ofert – do 17.12.2015 r. do godz. 11.00.

2.       Wykonawcy mogą składać oferty osobiście w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 1 lub przesłać na adres Zamawiającego tj.: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu,                   ul. Wojska Polskiego 195 a, 86-100 Świecie.

3.       Oferta w terminie, o którym mowa w ust. 1, z dokładnością do wskazanej godziny i minuty musi być złożona w siedzibie Zamawiającego.

4.       Oferta złożona po terminie nie będzie podlegała ocenie i zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.

5.       Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 17.12.2015 r.

 

VIII. Wymagania wobec wykonawców składających ofertę.

 

1.       O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1)        Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania. Wykonawcy muszą posiadać koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej  w zakresie przedmiotu zamówienia – ochrona osób i mienia;

2)        Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie.

3)        Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Osoby, które będą świadczyły usługę winny być wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz posiadać legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony.

4)        Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2.           Dokumenty jakie Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą.

 

1)           Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału                          w postępowaniu stanowiącego Załącznik Nr 2 do zaproszenia. Oświadczenie to zobowiązany jest złożyć każdy z wykonawców, przedsiębiorców będących wspólnikiem spółki cywilnej, członkiem konsorcjum,

2)           Koncesja, koncesja winna być ważna na dzień składania ofert oraz okres jej ważności winien obejmować termin realizacji umowy. Koncesja musi posiadać zakres ochrony: ochrona osób i mienia.

3)           Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,

4)           Aktualny odpis z właściwego rejestru  lub z centralnej ewidencji i informacji                           o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru.  

5)           Wykaz wykonanych usług w zakresie ochrony osób i mienia – wzór załącznik Nr 4.              

 

IX. Kontakt.

 

1.       Zamawiający upoważnił następującą osobę do porozumiewania się z Wykonawcami:

-        w sprawach formalnych: p. Justyna Barczyk tel. 52/ 56 83 203

-        w sprawach w zakresie przedmiotu zamówienia: p. Karolina Gapska - Kostrzewa,                            tel. 52/ 56 83 207

2.       Porozumiewanie się z osobami wymienionymi w ust. 1 może mieć miejsce wyłącznie w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-14.00.

3.       Wszelkie informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

 

X. Pozostałe informacje

 

1.      Sposób obliczenia ceny.

1)           Wykonawca zobowiązany jest do obliczenia ceny w sposób określony poniżej,                                   z zastosowaniem  pojęć poszczególnych cen.

2)           Cena netto usługi to cena ustalona za 1 godzinę świadczenia usługi (bez kwoty podatku VAT).

3)           Wykonawca podaje w ofercie cenę za 1 godzinę świadczenia usługi.

4)           Stawka VAT w procentach (%) to stawka określona w ustawie z dnia 11 marca 2004 r.                         o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) dla  poszczególnych usług, obowiązująca w dniu składania oferty.

5)           Cena brutto usługi to cena za 1 godzinę usługi wraz z kwotą podatku VAT (suma netto usługi  i podatku VAT).

6)           Przy wyliczaniu poszczególnych wartości należy ograniczyć się do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny.

7)           Kwoty wykazane w ofercie zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

8)           Ceny należy podawać w złotych polskich (PLN).

9)           Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek lub oczywiste omyłki pisarskie             – niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

2.      Informacja o wyniku postępowania.

1)         Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego informację o:

a)      wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

b)      Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana dodatkowo informację o wyborze oferty otrzyma w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, w której Zamawiający wskaże termin i miejsce zawarcia umowy.

2)         Zamawiający zastrzega, że unieważni postępowanie, w przypadku, gdy cena oferty najkorzystniejszej przewyższy kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia

3)         Zamawiający unieważni postępowanie jeśli złożone oferty nie spełnią wymagań Zamawiającego lub też nie zostaną złożone żadne oferty.

4)         Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, zamawiający będzie mógł wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, chyba że zajdzie okoliczność, o której mowa w ust. 2) ppkt. 2 lub 3.

5)         Zamawiający odrzuci ofertę, która nie spełni wymagań Zamawiającego określonych             w zaproszeniu do złożenia ofert.

3.        Uzupełnienie dokumentów.

1)         Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych dokumentów albo złożone dokumenty będą zawierały błędy, do ich złożenia w ustalonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy nie będzie podlegała ocenie lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Za dokumenty uznaje się dokumenty wymienione w pkt. VIII ust. 2 oraz pełnomocnictwo.

2)         Zamawiający może także, w wyznaczonym przez siebie terminie, wezwać wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty.

 

 

.................................................................................

          (podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)

Załączniki do pobrania na stronie: http://www.bip.powiat.swiecki.lo.pl/?bip_id=12756&cid=978

 

Źródło: Judyta Wiza
Data dodania: 2015-12-08 10:06:04

Inne artykuły