Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Zorganizowanie i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego (sprawa 4/2012)


Zorganizowanie i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego (sprawa nr 4/2012)

Świecie: Zorganizowanie i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego
Numer ogłoszenia: 223908 - 2012; data zamieszczenia: 27.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu , ul. Wojska Polskiego 195 a, 86-100 Świecie, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 56 83 200, faks 52 56 83 201.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.swiecie.pcpr.info
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: I. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 14 dniowego stacjonarnego turnusu rehabilitacyjnego o charakterze usprawniająco- rekreacyjnym w okresie od 17 do 31 sierpnia 2012 r. włącznie -15 dni w tym 14 noclegów z zespołem ćwiczeń usprawniających psychoruchowo oraz warsztatów psychologicznych i doradztwa zawodowego dla 26 osób niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym oraz 26 opiekunów, zwanym dalej zadaniem, w tym Wykonawca: 1. Zapewni warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie turnusów rehabilitacyjnych -Dz. U. Nr 230 poz. 1694, zwanym dalej Rozporządzeniem; 2. Zapewni transport z miejsca zamieszkania osób niepełnosprawnych - Świecie i Warlubie do ośrodka i z powrotem - autokar z klimatyzacją; 3. Ubezpieczy najpóźniej w dniu rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego uczestników podczas pobytu w ośrodku NNW na kwotę 10 000 zł na osobę; 4. Zapewni zakwaterowanie w ośrodku rehabilitacyjnym znajdującym się w odległości maksymalnie 1000 metrów od morza; 5. Zapewni zakwaterowanie w pokojach 2 i,lub 3 i, lub 4 osobowych z własnym pełnym węzłem sanitarnym, wyposażone w telewizor, czajnik bezprzewodowy; 6. Zapewni pełne wyżywienie - śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek, kolacja w klimatyzowanej stołówce na terenie ośrodka- posiłki serwowane do stolika; 7. Zapewni zabiegi rehabilitacyjne + gimnastykę ogólnousprawniającą -zgodnie z zaleceniami lekarza na podstawie informacji o stanie zdrowia; 8. Zapewni aktywne spędzanie czasu wolnego dostosowanego do warunków pogodowych w tym każdego dnia turnusu zapewni uczestnikom pobytu spotkań o charakterze integracyjnym prowadzonym przez animatora - w tym podczas 14 dni: min. 2 ogniska, min. 2 wieczorki taneczne, min. 2 pikniki, 4 zajęcia integracyjne i 4 sportowe; 9. Zorganizuje min. jedną wycieczkę autokarową połączoną ze zwiedzaniem atrakcji regionu, z uwzględnieniem wynajmu autokaru oraz wszystkich kosztów związanych ze zorganizowaniem wycieczki; 10. Opłaci opłaty uzdrowiskowe,klimatyczne za wszystkich uczestników turnusu i opiekunów, jeśli wymagać będzie tego lokalizacja ośrodka; 11. Przeprowadzi na 14 dniowym turnusie rehabilitacyjnym dla 26 osób niepełnosprawnych 5 godzin warsztatów psychologicznych o tematyce: rozwój zdolności motywacyjnych, zwiększenie zaufania we własne możliwości, podniesienie poziomu samooceny, nabycie umiejętności komunikacyjnych mających na celu wzrost samooceny ograniczającej aktywność społeczną w tym: 1) przeprowadzi warsztaty w sali klimatyzowanej znajdującej się na terenie ośrodka przez 5 dni po 1 godzinie zegarowej dziennie - z wyłączeniem sobót i niedziel; 2) przeprowadzi ankiety początkowe - załącznik nr 7 do SIWZ; 3) przeprowadzi ankiety końcowe - załącznik nr 8 do SIWZ; 4) wyda uczestnikom warsztatów odpowiednie zaświadczenia potwierdzające ukończenie warsztatów, które uczestnik otrzyma podczas konferencji podsumowującej projekt - Aktywni na rynku pracy; 5) będzie prowadził listy obecności z własnoręcznymi podpisami uczestników zawierające tematykę warsztatów; 6) umieści logo POKL, logo EFS, emblematu Unii Europejskiej oraz informacje o realizowaniu warsztatów w ramach projektu systemowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na wszystkich dokumentach związanych z organizacją warsztatów takich jak: harmonogram warsztatów, zaświadczenia o ukończeniu warsztatów, listy obecności, ankiety oraz pomieszczenia w których odbywać się będą warsztaty psychologiczne zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach POKL 2007-2013, 7) dokona wpisu o szkoleniu i związanych z nim szczegółach na stronie www.inwestycjawkadry.info.pl najpóźniej w dniu rozpoczęcia warsztatów psychologicznych; 8) sporządzi wizualizację warsztatów w postaci zdjęć; 9) dostarczy najpóźniej w ciągu 14 dni po zakończeniu warsztatów: a) kserokopię list obecności z własnoręcznymi podpisami uczestników warsztatów psychologicznych zawierających tematykę przeprowadzonych warsztatów; b) oryginały i kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem zaświadczeń potwierdzających ukończenie warsztatów psychologicznych; c) kopie ankiet początkowych i końcowych służących do oceny warsztatów psychologicznych; d) kopię wpisu o szkoleniu i związanych z nim szczegółach -wydruk ze strony www.inwestycjawkadry.info.pl; e) sporządzoną wizualizację warsztatów w postaci zdjęć na płycie CD. 12. Przeprowadzi na 14 dniowym turnusie rehabilitacyjnym dla 26 osób niepełnosprawnych 5 godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego o tematyce: profil zawodowy, umiejętności i możliwości zawodowe, Indywidualny Plan Działania, zapoznanie z rynkiem pracy, sposoby poszukiwania pracy, sporządzanie dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie autoprezentacji do rozmowy z pracodawcą mających na celu wzrost umiejętności niezbędnych do poruszania się po rynku pracy i podjęcia zatrudnienia w tym: 1) przeprowadzi zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego w sali klimatyzowanej znajdującej się na terenie ośrodka przez 5 dni po 1 godzinie zegarowej dziennie -z wyłączeniem sobót i niedziel; 2) przeprowadzi ankiety początkowe -załącznik nr 9 do SIWZ; 3) przeprowadzi ankiety końcowe -załącznik nr 10 do SIWZ; 4) wyda uczestnikom doradztwa zawodowego odpowiednie zaświadczenia potwierdzające ukończenie w/w, które uczestnik otrzyma podczas konferencji podsumowującej projekt -Aktywni na rynku pracy; 5) będzie prowadził listy obecności z własnoręcznymi podpisami uczestników zawierających tematykę doradztwa zawodowego; 6) umieści logo POKL, logo EFS, emblematu Unii Europejskiej oraz informacje o realizowaniu doradztwa zawodowego w ramach projektu systemowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na wszystkich dokumentach związanych z organizacją warsztatów takich jak: harmonogram zajęć, zaświadczenia o ukończeniu warsztatów, listy obecności, ankiety oraz pomieszczenia w których odbywać się będzie doradztwo zawodowe zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach POKL 2007-2013; 7) dokona wpisu o szkoleniu i związanych z nim szczegółach na stronie www.inwestycjawkadry.info.pl najpóźniej w dniu rozpoczęcia doradztwa zawodowego; 8) sporządzi wizualizację doradztwa zawodowego w postaci zdjęć 9) dostarczy najpóźniej w ciągu 14 dni po zakończeniu doradztwa: a) kserokopie list obecności z własnoręcznymi podpisami uczestników doradztwa zawodowego zawierających tematykę przeprowadzonego doradztwa b) oryginały i kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem zaświadczeń potwierdzających ukończenie doradztwa zawodowego c) oryginały i kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem Indywidualnych Planów Działania d) kopie ankiet początkowych i końcowych służących do oceny doradztwa zawodowego e) kopię wpisu o szkoleniu i związanych z nim szczegółach -wydruk ze strony www.inwestycjawkadry.info.pl f) sporządzoną wizualizację doradztwa w postaci zdjęć na płycie CD II. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zostanie zobowiązany do: 1. Wywieszenia w widocznym miejscu plakatu informującego o dofinansowaniu ze środków EFS niniejszego zadania; 2. Niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o każdym przypadku przerwania zadania przez jego uczestnika, 3. Rozliczenia przekazanego dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z Rozporządzeniem, 4. Rozliczenia części zadania finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w formie wystawienia i przekazania w terminie 14 dni od dnia zakończenia zadania faktury zawierającej: koszt turnusu rehabilitacyjnego -stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą przekazanego dofinansowania ze środków PFRON a kosztem całkowitym turnusu, koszt przeprowadzonych warsztatów psychologicznych, koszt przeprowadzonego doradztwa zawodowego oraz koszt transportu -jako oddzielne pozycje na fakturze, której płatnikiem będzie Zamawiający wraz kopią polisy ubezpieczeniowej uczestników turnusu, sporządzoną wizualizacją pobytu na turnusie rehabilitacyjnym na płycie CD oraz dokumentacją o której mowa w I. ust. 11 pkt. 9 i ust. 12 pkt. 9..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.25.00-4, 80.00.00.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 17.08.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: tak
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie spełniony na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz na podstawie treści złożonego dokumentu wymienionego w rozdziale VII ust. 4 pkt 1 SIWZ - zawiadomienie o wpisie do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie spełniony na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie spełniony na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz na podstawie treści złożonego dokumentu wymienionego w rozdziale VII ust. 4 pkt 1 SIWZ - zawiadomienie o wpisie do rejestru ośrodków

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie spełniony na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz na podstawie treści złożonego dokumentu, wymienionego rozdziale VII ust. 4 pkt. 2 SIWZ - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie spełniony na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

koncesję, zezwolenie lub licencję
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stosowne pełnomocnictwo

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) podwykonawcy uczestniczącego w realizacji umowy w wypadku kiedy Wykonawca określi go co do tożsamości w ofercie; 2) zmiany adresowe Wykonawcy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.swiecie.pcpr.info
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 195a, 86-100 Świecie.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.07.2012 godzina 13:00, miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 195a, 86-100 Świecie, pokój nr 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Przedmiot zamówienia realizowany jest w związku z realizacją projektu systemowego Aktywni na rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak
 

Do pobrania:

1. SIWZ: 

http://bip.powiat.swiecki.lo.pl/bip_download.php?id=11143

2. Załączniki do SIWZ nr 1-6: 

http://www.swiecie.pcpr.info/dane/23/Za%C5%82%C4%85czniki%20do%20SIWZ%201-6.pdf

3. Załączniki do SIWZ nr 7-10:

http://www.swiecie.pcpr.info/dane/23/Za%C5%82%C4%85czniki%20do%20SIWZ%207-10.pdf

Źródło: Księgowy PCPR
Data dodania: 2012-06-27 15:52:02

Inne artykuły