Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Zorganizowanie i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego (Sprawa nr 2/2012)

Świecie: Zorganizowanie i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego
Numer ogłoszenia: 204344 - 2012; data zamieszczenia: 15.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu , ul. Wojska Polskiego 195 a, 86-100 Świecie, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 56 83 200, faks 52 56 83 201.

 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.swiecie.pcpr.info

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: I. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 14 dniowego stacjonarnego turnusu rehabilitacyjnego o charakterze usprawniająco- rekreacyjnym w okresie od 17 do 31 sierpnia włącznie -15 dni w tym 14 noclegów z zespołem ćwiczeń usprawniających psychoruchowo oraz warsztatów psychologicznych i doradztwa zawodowego dla 26 osób niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym oraz 26 opiekunów, zwanym dalej zadaniem, w tym Wykonawca: 1. Zapewni warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie turnusów rehabilitacyjnych -Dz. U. Nr 230 poz. 1694, zwanym dalej Rozporządzeniem; 2. Zapewni transport z miejsca zamieszkania osób niepełnosprawnych - Świecie i Warlubie do ośrodka i z powrotem, -autokar z klimatyzacją; 3. Ubezpieczy najpóźniej w dniu rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego uczestników podczas pobytu w ośrodku NNW na kwotę 10 000 zł na osobę; 4. Zapewni zakwaterowanie w ośrodku rehabilitacyjnym znajdującym się w odległości maksymalnie 500 metrów od morza; 5. Zapewni zakwaterowanie w pokojach 2 i,lub 4 osobowych z własnym pełnym węzłem sanitarnym, wyposażone w telewizor, czajnik bezprzewodowy i lodówkę; 6. Zapewni pełne wyżywienie - śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek, kolacja w klimatyzowanej stołówce na terenie ośrodka- posiłki serwowane do stolika; 7. Zapewni zabiegi rehabilitacyjne + gimnastykę ogólnousprawniającą -zgodnie z zaleceniami lekarza na podstawie informacji o stanie zdrowia; 8. Zapewni aktywne spędzanie czasu wolnego dostosowanego do warunków pogodowych w tym każdego dnia turnusu zapewni uczestnikom pobytu spotkań o charakterze integracyjnym prowadzonym przez animatora - w tym podczas 14 dni: min. 2 ogniska, min. 2 wieczorki taneczne, min. 2 pikniki, 4 zajęcia integracyjne i 4 sportowe; 9. Zorganizuje min. jedną wycieczkę autokarową połączoną ze zwiedzaniem atrakcji regionu, z uwzględnieniem wynajmu autokaru oraz wszystkich kosztów związanych ze zorganizowaniem wycieczki; 10. Opłaci opłaty uzdrowiskowe/klimatyczne za wszystkich uczestników turnusu i opiekunów, jeśli wymagać będzie tego lokalizacja ośrodka; 11. Przeprowadzi na 14 dniowym turnusie rehabilitacyjnym dla 26 osób niepełnosprawnych 5 godzin warsztatów psychologicznych o tematyce: rozwój zdolności motywacyjnych, zwiększenie zaufania we własne możliwości, podniesienie poziomu samooceny, nabycie umiejętności komunikacyjnych mających na celu wzrost samooceny ograniczającej aktywność społeczną w tym: 1) przeprowadzi warsztaty w sali klimatyzowanej znajdującej się na terenie ośrodka przez 5 dni po 1 godzinie zegarowej dziennie - z wyłączeniem sobót i niedziel; 2) przeprowadzi ankiety początkowe - załącznik nr 7 do SIWZ; 3) przeprowadzi ankiety końcowe - załącznik nr 8 do SIWZ; 4) wyda uczestnikom warsztatów odpowiednie zaświadczenia potwierdzające ukończenie warsztatów, które uczestnik otrzyma podczas konferencji podsumowującej projekt - Aktywni na rynku pracy; 5) będzie prowadził listy obecności z własnoręcznymi podpisami uczestników zawierające tematykę warsztatów; 6) umieści logo POKL, logo EFS, emblematu Unii Europejskiej oraz informacje o realizowaniu warsztatów w ramach projektu systemowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na wszystkich dokumentach związanych z organizacją warsztatów takich jak: harmonogram warsztatów, zaświadczenia o ukończeniu warsztatów, listy obecności, ankiety oraz pomieszczenia w których odbywać się będą warsztaty psychologiczne zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach POKL 2007-2013, 7) dokona wpisu o szkoleniu i związanych z nim szczegółach na stronie www.inwestycjawkadry.info.pl najpóźniej w dniu rozpoczęcia warsztatów psychologicznych; 8) sporządzi wizualizację warsztatów w postaci zdjęć; 9) dostarczy najpóźniej w ciągu 14 dni po zakończeniu warsztatów: a) kserokopię list obecności z własnoręcznymi podpisami uczestników warsztatów psychologicznych zawierających tematykę przeprowadzonych warsztatów; b) oryginały i kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem zaświadczeń potwierdzających ukończenie warsztatów psychologicznych; c) kopie ankiet początkowych i końcowych służących do oceny warsztatów psychologicznych; d) kopię wpisu o szkoleniu i związanych z nim szczegółach - wydruk ze strony www.inwestycjawkadry.info.pl; e) sporządzoną wizualizację warsztatów w postaci zdjęć na płycie CD. 12. Przeprowadzi na 14 dniowym turnusie rehabilitacyjnym dla 26 osób niepełnosprawnych 5 godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego o tematyce: profil zawodowy, umiejętności i możliwości zawodowe, Indywidualny Plan Działania, zapoznanie z rynkiem pracy, sposoby poszukiwania pracy, sporządzanie dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie autoprezentacji do rozmowy z pracodawcą mających na celu wzrost umiejętności niezbędnych do poruszania się po rynku pracy i podjęcia zatrudnienia w tym: 1) przeprowadzi zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego w sali klimatyzowanej znajdującej się na terenie ośrodka przez 5 dni po 1 godzinie zegarowej dziennie - z wyłączeniem sobót i niedziel; 2) przeprowadzi ankiety początkowe - załącznik nr 9 do SIWZ; 3) przeprowadzi ankiety końcowe - załącznik nr 10 do SIWZ; 4) wyda uczestnikom doradztwa zawodowego odpowiednie zaświadczenia potwierdzające ukończenie w/w, które uczestnik otrzyma podczas konferencji podsumowującej projekt - Aktywni na rynku pracy; 5) będzie prowadził listy obecności z własnoręcznymi podpisami uczestników zawierających tematykę doradztwa zawodowego; 6) umieści logo POKL, logo EFS, emblematu Unii Europejskiej oraz informacje o realizowaniu doradztwa zawodowego w ramach projektu systemowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na wszystkich dokumentach związanych z organizacją warsztatów takich jak: harmonogram zajęć, zaświadczenia o ukończeniu warsztatów, listy obecności, ankiety oraz pomieszczenia w których odbywać się będzie doradztwo zawodowe zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach POKL 2007-2013; 7) dokona wpisu o szkoleniu i związanych z nim szczegółach na stronie www.inwestycjawkadry.info.pl najpóźniej w dniu rozpoczęcia doradztwa zawodowego; 8) sporządzi wizualizację doradztwa zawodowego w postaci zdjęć 9) dostarczy najpóźniej w ciągu 14 dni po zakończeniu doradztwa: a) kserokopie list obecności z własnoręcznymi podpisami uczestników doradztwa zawodowego zawierających tematykę przeprowadzonego doradztwa b) oryginały i kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem zaświadczeń potwierdzających ukończenie doradztwa zawodowego c) oryginały i kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem Indywidualnych Planów Działania d) kopie ankiet początkowych i końcowych służących do oceny doradztwa zawodowego e) kopię wpisu o szkoleniu i związanych z nim szczegółach - wydruk ze strony www.inwestycjawkadry.info.pl f) sporządzoną wizualizację doradztwa w postaci zdjęć na płycie CD II. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zostanie zobowiązany do: 1. Wywieszenia w widocznym miejscu plakatu informującego o dofinansowaniu ze środków EFS niniejszego zadania; 2. Niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o każdym przypadku przerwania zadania przez jego uczestnika, 3. Rozliczenia przekazanego dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z Rozporządzeniem, 4. Rozliczenia części zadania finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w formie wystawienia i przekazania w terminie 14 dni od dnia zakończenia zadania faktury zawierającej: koszt turnusu rehabilitacyjnego -stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą przekazanego dofinansowania ze środków PFRON a kosztem całkowitym turnusu, koszt przeprowadzonych warsztatów psychologicznych, koszt przeprowadzonego doradztwa zawodowego oraz koszt transportu -jako oddzielne pozycje na fakturze, której płatnikiem będzie Zamawiający wraz kopią polisy ubezpieczeniowej uczestników turnusu, sporządzoną wizualizacją pobytu na turnusie rehabilitacyjnym na płycie CD oraz dokumentacją o której mowa w I. ust. 11 pkt. 9 i ust. 12 pkt. 9..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.25.00-4, 80.00.00.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 17.08.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: tak

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz na podstawie treści złożonych dokumentów wymienionych w rozdziale VII ust. 4 pkt 1 SIWZ - zawiadomienie o wpisie do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, zawiadomienie o wpisie do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz na podstwie treści złożonego dokumentu, wymienionego w rozdziale VII ust. 4 pkt. 2 SIWZ - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (...)

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy, stosowne pełnomocnictwa

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) podwykonawcy uczestniczącego w realizacji umowy w wypadku kiedy Wykonawca określi go co do tożsamości w ofercie; 2) zmiany adresowe Wykonawcy,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.swiecie.pcpr.info
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu ul. Wojska Polskiego 195a 86-100 Świecie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.06.2012 godzina 12:30, miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu ul. Wojska Polskiego 195a 86-100 Świecie pokój nr 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Przedmiot zamówienia realizowany jest w związku z realizacją projektu systemowego Aktywni na rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak


Załączniki:

1) SIWZ

2) Załączniki do SIWZ 1-6

3) Załaczniki do SIWZ 7-10

Źródło: główny księgowy PCPR
Data dodania: 2012-06-15 12:08:03

Inne artykuły